Cam lộ

Ctrl- S  để  >>Tải về>> 

Cam Lộ

Tào Khê một dòng biếc
Chảy mãi về phương đông
Quan Âm bình nước tịnh,
Tẩy sạch dấu phong trần.

Cành dương rưới cam lộ,
Làm sống dậy mùa xuân.
Đề hồ trong cổ họng
Làm lắng dịu muôn lòng.

Nam mô Bồ tát Cam Lộ Vị