Ba sự quay về

Quán niệm trước khi tụng kinh

Xin đại chúng trở về với hơi thở và để cho năng lượng chánh niệm tập thể đưa chúng ta về với nhau như một cơ thể, đi như một dòng sông, không còn cách biệt. Xin đại chúng tất cả đều thở như một cơ thể, xướng tụng như một người, lắng nghe như một người, và vượt thoát biên giới ngã chấp, phá bỏ mặc cảm hơn người, thua người và bằng người.

Ba sự quay về   >>Tải về.mp3<<

Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.

Namo Buddhaya

Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.

Namo Dharmaya


Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.

NamoSanghaya (C)

Đã về nương tựa Bụt, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời.

Namo Buddhaya

Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa.

Namo Dharmaya

Đã về nương tựa Tăng, con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập.

NamoSanghaya (C)

Về nương Bụt trong con, xin nguyện cho mọi người, thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề.

Namo Buddhaya

Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người, nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa.

Namo Dharmaya

Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người, xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài.

NamoSanghaya (CC)

Buddha Saranam Gachami

Dharma Saranam Gachami

Sangha Saranam Gachami

 (CC)