Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Hình ảnh / Đại Giới Đàn và Truyền đăng / Đại giới đàn Tánh Thiên 2017 / Đại giới đàn Tánh Thiên tại Thái Lan

Đại giới đàn Tánh Thiên tại Thái Lan

(Từ ngày 21 - 25/2/2017)
Lễ rước Giới bản.1
Lễ rước Giới bản.2
Lễ rước Giới bản.3
Lễ rước Giới bản.4
Lễ rước Giới bản.5
Lễ rước Giới bản.6
Lễ rước Giới bản.7
Lễ rước Giới bản.8
Lễ rước Giới bản.9
Lễ rước Giới bản.10
Lễ rước Giới bản.11
Lễ rước Giới bản.12
Lễ rước Giới bản.13
Lễ rước Giới bản.14
Lễ rước Giới bản.15
Lễ rước Giới bản.16
Lễ rước Giới bản.17
Lễ rước Giới bản.18
Lễ rước Giới bản.19
Lễ rước Giới bản.20
Lễ dâng hương.1
Lễ truyền giới khất sĩ
Lễ dâng hương.2
Lễ dâng hương.3
Lễ dâng hương.4
Lạy Bụt
Trì tụng Bát Nhã Tâm Kinh.1
Trì tụng Bát Nhã Tâm Kinh.2
Trì tụng Bát Nhã Tâm Kinh.3
Lễ truyền giới khất sĩ
Lễ truyền giới khất sĩ.1
Lễ truyền giới khất sĩ.2
Lễ truyền giới khất sĩ.3
Chư Tôn Đức trong hội đồng truyền giới
Lễ truyền giới khất sĩ.4
Lễ truyền giới khất sĩ.5
Lễ truyền giới khất sĩ.6
Lễ truyền giới khất sĩ.7
Sư Ông chứng minh cho Lễ truyền giới khất sĩ
Lễ truyền giới khất sĩ.8
Lễ truyền giới khất sĩ.9
Lễ truyền giới khất sĩ.10
Lễ truyền giới khất sĩ.11
Lễ truyền giới khất sĩ.12
Lễ truyền giới khất sĩ.13
Lễ truyền giới khất sĩ.14
Lễ truyền giới khất sĩ.15
Lễ truyền giới khất sĩ.16
Lễ truyền giới khất sĩ.17
Lễ truyền giới khất sĩ.18
Lễ truyền giới khất sĩ nữ.1
Dâng hương
Lễ truyền giới khất sĩ nữ.2
Lễ truyền giới khất sĩ nữ.3
Lễ truyền giới khất sĩ nữ.4
Lễ truyền giới khất sĩ nữ.5
Lễ truyền giới khất sĩ nữ.6
Lễ truyền giới khất sĩ nữ.7
Lễ truyền giới khất sĩ nữ.8
Lễ truyền giới khất sĩ nữ.9
Lễ truyền giới khất sĩ nữ.10
Lễ truyền giới khất sĩ nữ.11
Lễ truyền giới khất sĩ nữ.12
Lễ truyền giới khất sĩ nữ.13
Lễ truyền giới khất sĩ nữ.14
Lễ truyền giới khất sĩ nữ.15
Lễ truyền giới khất sĩ nữ.16
Lễ truyền giới khất sĩ nữ.17
Lễ truyền giới khất sĩ nữ.18
Lễ truyền giới khất sĩ nữ.19
Lễ truyền giới khất sĩ nữ.20
Các vị tân tỳ kheo và tỳ kheo ni chụp hình chung với Chư Tôn Đức.1
Các vị tân tỳ kheo và tỳ kheo ni chụp hình chung với Chư Tôn Đức.2
Các vị tân tỳ kheo và tỳ kheo ni chụp hình chung với Chư Tôn Đức.3
Các vị tân tỳ kheo và tỳ kheo ni chụp hình chung với Chư Tôn Đức.4
Đây là giây phút huyền thoại!