Đại giới đàn Tánh Thiên tại Mỹ

Lễ truyền giới Khất sĩ tại tu viện Mộc Lan, Mỹ (diễn ra đồng thời với lễ truyền giới khất sĩ nam tại trung tâm Làng Mai, Thái Lan)