Đại giới đàn Tánh Thiên tại Thái Lan

(Từ ngày 21 – 25/2/2017)