Phần 1: Thiền tập thời đạo Bụt nguyên thỉ

 

  1. Kinh Tư Lượng – 1994-11-20 – mp3
  2. Thiền là gì – 1994-11-24 – mp3
  3. Kinh An ban thủ ý – Tứ niệm xứ  – mp3
  4. Đối tượng quán chiếu về thân  – mp3
  5. Quán chiếu cảm thọ – mp3
  6. Quán chiếu về tâm hành – mp3
  7. Quán chiếu lãnh thổ của mình  – mp3
  8. Quán vô thường và 4 pháp  – mp3
  9. Bốn hơi thở cuối và Tứ thiền – mp3

Học tiếp>>  Phần 2: Vườn thiền Việt Nam