Đập vỡ vỏ hồ đào

Thiền sư Nhất Hạnh giảng Trung Quán Luận