Nơi ấy cũng là bây giờ và ở đây

Sc Chân Trực Nghiêm