Lễ tham Phật yết Tổ

Chiều ngày 28 tháng 01 năm 2022, chư Tôn Thiền đức Tăng Ni đã từ bi quang lâm chứng minh và hộ niệm cho buổi lễ cung thỉnh Giác linh Sư Ông tham yết Bụt Tổ tại ngôi bảo điện Tổ đình Từ Hiếu.