Lời khấn nguyện đầu năm 2014

Kính lạy Trời Cha – đức Bụt Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, A Di Đà.
Kính lạy Đất Mẹ – Bồ Tát Thanh Lương Đại Địa,
Kính lạy chư vị Tổ tiên tâm linh và huyết thống của chúng con,

Trong giờ phút linh thiêng khởi sự cho Năm Mới, chúng con tập hợp lại đây như một gia đình tâm linh để cùng dâng lên Trời Cha, Đất Mẹ, chư vị tổ tiên lòng biết ơn và nguyện ước sâu sắc của chúng con. Chúng con ý thức rằng Trời Cha, Đất Mẹ và chư vị đang có mặt trong chúng con, là nơi nương tựa vững chãi cho tất cả chúng con.

Kính lạy Trời Cha, đức Đại Nhật Như Lai, Đức Bụt của Vô Lượng Quang Minh, Vô Lượng Thọ Mạng. Mỗi buổi sáng, Cha xuất hiện từ phương Đông như một chiếc đĩa hồng chói lọi, hào quang phóng ra muôn phương rạng rỡ uy hùng. Nhờ ánh sáng của Cha mà vạn vật được sinh sôi nảy nở. Ánh sáng của cha chiếu rọi làm cho đất Mẹ ấm áp, xinh đẹp, giúp đất Mẹ tạo ra sự sống cho chúng con và nuôi dưỡng chúng con. Mỗi khi chiêm ngưỡng Mẹ, con thấy Cha trong Mẹ. Cha không phải chỉ ở trên trời mà còn ở dưới đất, đang có mặt trong Mẹ và trong con.

Chúng con thường quán chiếu rằng, mỗi chúng con đều có một trái tim trong cơ thể, nếu trái tim đó ngừng đập thì chúng con sẽ chết ngay lập tức. Nhưng khi nhìn lên, chúng con biết Cha mặt trời cũng là một trái tim khác của chúng con, không phải nằm trong cơ thể nhỏ bé này mà nằm trong cơ thể thái dương hệ. Nếu Cha mặt trời biến mất thì sự sống của chúng con và sự sống của đất Mẹ cũng chấm dứt. Cho nên chúng con nguyện quán chiếu để thấy được sự tương giao, tương tức giữa Trời Cha, Đất Mẹ, chúng con và muôn loài.

Kính lạy Đất Mẹ, chúng con ý thức rằng chúng con và tổ tiên của chúng con đều là con của Mẹ. Với đức kiên trì chịu đựng, đức trung hậu vững bền, đức vô úy đại hùng cùng sức sáng tạo không hề mệt mỏi, Mẹ đã đưa chúng con ra đời, chuyên chở và nuôi dưỡng chúng con qua ngàn muôn kiếp. Mẹ còn cho ra đời vô lượng các vị Bụt, Bồ Tát và các bậc Thánh nhân. Mẹ là Bồ Tát Thanh Lương Đại Địa, là Terra, là Gaia, là hành tinh xanh xinh đẹp và mát lành của chúng con. Chúng con biết rằng dù chúng con và tổ tiên của chúng con đã gây ra bao nhiêu lầm lỗi, chúng con cũng được Mẹ tha thứ. Và mỗi lần chúng con trở về với Mẹ là Mẹ lại đưa vòng tay từ mẫu ra ôm lấy chúng con vào lòng.

Từ muôn kiếp chúng con đã không nhận ra Mẹ chính là Tịnh Độ, là Thiên quốc, là quê hương xinh đẹp và mầu nhiệm nhất của chúng con. Chúng con đã chạy theo danh vọng, tiền tài, quyền lực và tư dục mà quên rằng những thứ ấy không bao giờ đem lại hạnh phúc chân thực cho chúng con. Chúng con đã tạo ra biết bao chia rẽ, hận thù, khổ đau, cô đơn và tuyệt vọng vì tâm phân biệt và những tri giác sai lầm.

Lạy Mẹ, trong giờ phút linh thiêng này, chúng con xin buông bỏ tất cả những rong ruổi, tìm cầu để trở về dâng lên Mẹ sự có mặt đích thực của chúng con. Chúng con phải tập sống với nhau như một gia đình, như một tăng thân vì tất cả chúng con đều là con của Mẹ. Chúng con biết rằng xây dựng tình huynh đệ trong giây phút hiện tại là cách duy nhất để bảo đảm cho con cháu chúng con một tương lai sáng đẹp trên trái đất này.

Kính lạy Đất Mẹ, kính lạy Trời Cha cùng chư vị tổ tiên tâm linh và huyết thống, trong giờ phút bước sang Năm Mới 2014, chúng con xin sám hối những lỗi lầm mà chúng con đã gây ra. Chúng con hứa sẽ không trốn chạy khổ đau mà nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa chúng. Chúng con nguyện trở về nương tựa nơi Trời Cha, Đất Mẹ và kính cẩn phát nguyện là chúng con sẽ tập thở cho có chánh niệm, tập đi cho có chánh niệm trong từng giây phút của đời sống hàng ngày. Chúng con sẽ tập sống đơn giản trở lại để có thì giờ xây dựng tình huynh đệ, xây dựng tình thương yêu theo tinh thần từ bi và không kỳ thị như Đất Mẹ và Trời Cha đã làm.

Chúng con nguyện thực tập cho Cha, cho Mẹ và cho tất cả tổ tiên cũng như con cháu của chúng con, để hòa bình, thương yêu và an lạc luôn có mặt trên thế gian này. Chúng con kính dâng lên chư vị hương hoa, quả phẩm cùng lòng hiếu thảo của chúng con. Xin Trời Cha, Đất Mẹ và chư vị tổ tiên tin tưởng ở chúng con.

___________________________________________

Bản Tiếng Anh

New Year Prayer to Mother Earth, Father Sun, and all Our Ancestors in the Year 2014

Dear Beloved Father Sun – Bodhisattva Mahavairocana Tathagata,
Dear Beloved Mother Earth – Bodhisattva Mahagaia,
Dear Beloved Ancestors, both Spiritual and Genetic,

We present ourselves before you at this solemn moment of the New Year to express our gratitude and deep aspiration as a spiritual family.

Dear Father Sun, your infinite light is the nourishing source of all species. You are our Sun, a great Buddha, a great Bodhisattva, our Great Tathagata Sun, our source of limitless light and life. You are not only in the sky but you are also ever-present in Mother Earth and in us. Just as our life depends on our heart, so too does our life depend on you. We bow our heads this evening with gratitude for your radiant non-discrimination and gift of life.

Dear Mother Earth, with your patience, stability, endurance and creativity you have nourished and guided us through many lifetimes. You have given birth to us and to countless, Buddhas, Bodhisattvas and Saints. You, our beautiful blue planet, are the Earth Refreshing Bodhisattva–fragrant, cool, and kind. Yet for many lifetimes we have suffered, and made you suffer, because we have been unable to see you as the Pure Land, as the very Kingdom of God: the most beautiful place in the Heavens. Despite our many mistakes, you have always forgiven us, and are always ready to open your arms and embrace us.

Because of our wrong perceptions and discrimination we have lived a life of separation, hatred, loneliness, violence and despair. We have allowed individualism to prevail, causing great damage and hardship to ourselves and to you, dear Mother Earth. We have run after fame, wealth, power, and sensual pleasures, forgetting that these pursuits can never bring us true happiness. We have become restless and distracted, running away from ourselves, our beloved ones and from you, dear Mother Earth. As a society and as a civilization we know we are going in the wrong direction.

Dear Mother Earth, Dear Father Sun and Dear Ancestors, tonight, on the occasion of the New Year 2014, we give rise to the deep aspiration to begin anew, to go in a new direction and request your forgiveness for all our mistakes. With great respect we make the deep aspiration to live mindfully each moment of our daily life. We promise to stop running away from our suffering, losing ourselves in consumption. We promise to come home to ourselves with compassion, to recognize, embrace and look deeply into our suffering. We promise to take refuge in you, dear Mother Earth, and your capacity to nourish, heal and embrace all that is. We promise to offer our true presence to our beloved ones and not to get too busy, striving for success – even in pursuit of our dreams. We know that we can realize our dreams in every moment, and we vow to live every day of 2014 as a realization of our dream. We know that time is not money. Time is life, and time is love. We promise to live simply, to love one another with non-discrimination, to build true brotherhood and sisterhood and respect our deepest aspiration.

We shall practice for you, Mother Earth, Father Sun, for all our ancestors and future generations so that joy, peace, harmony and love will always be present in this world. Please accept our offerings of incense, flowers, fruit, tea, and love. Respected Father Sun, Respected Mother Earth, Dear Ancestors, please have trust in us.

 

___________________________________________

Prière du nouvel an 2014
offerte à notre mère la Terre, à notre père le Soleil
et à tous nos ancêtres

Cher bien aimé père Soleil – Bodhisattva Mahavairocana Tathagata,
Chère bien aimée mère Terre – Bodhisattva Mahagaia,
Chers bien aimés ancêtres, spirituels et génétiques,

Nous nous présentons devant vous en ce moment solennel du Nouvel An pour vous exprimer notre gratitude et notre profonde aspiration en tant que famille spirituelle.

Cher père Soleil, ta lumière infinie est la source qui nourrie toutes les espèces. Tu es notre Soleil, un grand Bouddha, un grand Bodhisattva, notre Grand Tathagata Soleil, notre source de lumière et de vie infinie. Tu ne résides pas seulement dans le ciel mais tu es aussi sans cesse présent dans la Terre Mère et en nous-mêmes. Tout comme notre vie dépend de l’organe qu’est notre coeur, notre vie dépend aussi de toi. Ce soir, nous inclinons la tête en profonde  reconnaissance pour ta non-discrimination irradiante et le don de vie que tu nous offres.

Chère Terre Mère, avec ta patience, ta stabilité ton endurance et ta créativité tu nous as nourri et guidé sans fatigue à travers de nombreuses vies. Tu nous as donné naissance tout comme  à une infinité de Bouddhas, de Saints, de Saintes et de Bodhisattvas. Toi, notre belle planète bleue, tu es le Bodhisattva de la Terre Rafraîchissante, parfumée, fraîche et bienveillante. Cependant, depuis de nombreuses vies nous avons souffert et t’avons fait souffrir, parce que nous avons été incapables de voir que tu étais la Terre Pure, le véritable Royaume de Dieu, le plus bel endroit du ciel. Malgré le fait que nous ayons commis de nombreuses erreurs tu nous as toujours pardonné. A chaque fois que nous retournons à toi tu es prête à ouvrir tes bras pour nous embrasser.

A cause de notre discrimination et de nos perceptions erronées nous avons vécu notre vie dans la séparation, la haine, la solitude, la souffrance et le désespoir. Nous avons laissé l’individualisme prédominer et ce dernier a causé beaucoup de dommages et de difficultés à toi autant qu’à nous-mêmes, chère Terre Mère. Nous avons couru après la popularité, la richesse, le pouvoir et les plaisirs sensuels, et nous avons oublié que ces objets de désirs ne pourraient jamais nous apporter un bonheur véritable. Nous sommes devenus dispersés et incapables de nous reposer, nous fuyant nous-mêmes  et fuyant nos bien-aimés et toi-même, chère Terre mère. En tant que société et en tant que civilisation, nous savons que nous dirigeons dans une mauvaise direction.

Chère Terre Mère, cher Père Soleil et chers ancêtres, ce soir, en l’occasion du nouvel an 2014 nous générons la profonde aspiration de faire un nouveau départ, de prendre une nouvelle direction et nous vous demandons de nous pardonner pour toutes les erreurs que nous avons commises. Avec profond respect nous générons la profonde aspiration de vivre chaque instant de notre vie en pleine conscience. Nous vous promettons d’arrêter de fuir notre souffrance et de nous perdre dans la consommation. Nous vous promettons de revenir en nous-mêmes, avec compassion  pour reconnaître, embrasser, et regarder profondément dans notre souffrance. Nous vous promettons de prendre refuge en vous, chère Terre Mère et dans votre capacité à nourrir, guérir et à embrasser tout ce qui est. Nous vous promettons d’offrir notre véritable présence à nos bien-aimés et à ne pas être trop affairés et avides de succès, même en poursuivant nos rêves. Nous savons que nous pouvons réaliser nos rêves à chaque moment et nous faisons le voeux de vivre chaque moment de 2014 en réalisant nos rêves. Nous savons que le temps n’est pas l’argent mais que le temps est la vie, que le temps est l’amour. Nous vous promettons de vivre simplement, de nous aimer les uns les autres sans discrimination, de construire la fraternité véritable et de respecter notre plus profonde aspiration.

Chère Terre mère, tu nous as interpellé depuis de nombreuses vies et certains d’entre nous ont été capables d’entendre ta douleur. Tu nous a demandé si tu pouvais compter sur nous, tes enfants, pour nous transformer et nous guérir nous-mêmes avec bienveillance dès ce moment présent.

En cet instant solennel du nouvel an, les mains jointes et le coeur unifié nous vous promettons que vous pouvez compter sur nous.Vous pouvez avoir foi et confiance en nous.

Nous allons pratiquer pour vous, Terre Mère et Père Soleil, ainsi que pour tous nos ancêtres et pour les générations à venir, afin que joie, paix, harmonie et amour soient présent pour toujours dans ce monde.

S’il vous plaît acceptez nos offrandes d’encens, de fleurs, de fruits, de thé et d’amour.

Respecté Père Soleil, respectée Terre Mère et chers ancêtres s’il vous plaît veuillez avoir confiance en nous.