Ôn cố tri tân

Đây là các phần trong nhật ký về hai mươi ngày hoằng hóa tại Hàn Quốc năm 2003. Lời văn rất thật, phản ánh được các khía cạnh cũng rất thật của chuyến đi mười năm về trước của Sư Ông và tăng đoàn Làng Mai.

Chưa có nội dung nào trong thư mục này.