Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục

Cánh từ bi

Trái trăng vàng ửng chín

Mây bạc thong dong đi

Chắp tay sen búp nở

Nụ hé cánh từ bi