Giảng kinh quán niệm hơi thở năm 2008

01

2008-05-31

Kinh Quán niệm hơi thở

Mp3

02

2008-06-01

Tuỳ niệm Phật thân

Mp3

03

2008-06-03

Hạt giống tuệ giác

Mp3

04

2008-06-04

Niệm Pháp-Niệm Tăng

Mp3

05

2008-06-05

Niệm giới

Mp3

06

2008-06-06

Tam tụ tịnh Giới

Mp3

07

2008-06-07

Niệm Giới (tt)

Mp3

08

2008-06-08

Buông thư cảm xúc

Mp3

09

2008-06-11

Niệm Thân

Mp3

10

2008-06-12

Xuất Trần Thượng Sĩ

Mp3

11

2008-06-14

Kinh căn bản-Ly sinh hỷ lạc

Mp3

12

2008-06-15

Dục an tất an

Mp3

13

2008-06-16

Mười sáu bài quán niệm hơi thở

Mp3

14

2008-06-17

Bài tiếp theo

Mp3

15

2008-06-18

 Dặn dò

Mp3