Phát nguyện

 

 
Nương tựa A Di Ðà
Nơi bản môn mầu nhiệm
Con dốc lòng quay về
Duy trì nguồn chánh niệm
Con đã nguyền trở lại
Nương tựa A Di Ðà
Cúi xin Bụt nhiếp thọ
Cõi Tịnh Ðộ bày ra
Xin lấy đuốc ánh sáng
Soi vào tâm tư con
Xin lấy thuyền thọ mạng
Chuyên chở hình hài con
Cho sự sống an lạc
Cho lý tưởng vẹn toàn
Xin Bụt luôn bảo hộ
Ðể tâm không buông lơi
Cho con phá tà kiến
Làm phiền não rụng rơi
Trong giây phút hiện tại
Có Bụt trong cuộc đời
Tịnh Ðộ đi từng bước
Vững chãi và thảnh thơi
Hiện tại sống chánh niệm
Tịnh Ðộ đã thật rồi
Sau này đổi thân khác
Thế nào cũng an vui. (C)

Niệm Bụt A Di Ðà
Ðược nhất tâm bất loạn
Chín phẩm sen hiện tiền
Tự tha đều thụ dụng
Biết trước giờ mệnh chung
Tâm con không nao núng
Thân con không bệnh khổ
Ý con không ngại ngùng
Di Ðà cùng thánh chúng
Tay nâng đóa sen vàng
Có mặt trong giây lát
Cùng lên đường thong dong
Sen nở là thấy Bụt
Tịnh Ðộ là quê hương
Cúi xin Bụt chứng giám
Hành trì không buông lung. (CC)