Thầy về Việt Nam 2008

2008 05 01 khóa tu tại chùa Bằng tụng kinh

2008 05 01 khóa tu tại chùa Bằng tụng kinh
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 92.4 kB

2008 05 01 khóa tu tại chùa Bằng thiền hành

2008 05 01 khóa tu tại chùa Bằng thiền hành
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 110.8 kB

2008-05-01 chùa bằng – lễ truyền 5 giới

2008-05-01 chùa bằng - lễ truyền 5 giới
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 129.3 kB

2008 05 01 khóa tu tại chùa Bằng

2008 05 01 khóa tu tại chùa Bằng
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 136.7 kB

2008 05 07 khách sạn Kim Liên Hà Nội

2008 05 07 khách sạn Kim Liên Hà Nội
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 93.3 kB

2008 05 12 tăng thân quốc tế Làng Mai Hồ Gươm

2008 05 12 tăng thân quốc tế Làng Mai Hồ Gươm
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 143.5 kB

2008 05 12 thiền hành tại Hồ Gươm

2008 05 12 thiền hành tại Hồ Gươm
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 133.5 kB

2008 05 13 chùa Đình Quán nón lá

2008 05 13 chùa Đình Quán nón lá
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 65.9 kB

2008 05 13 chùa Đình Quán

2008 05 13 chùa Đình Quán
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 78.2 kB

2008 05 14 chúng tiếp hiện tham dự Vesak

2008 05 14 chúng tiếp hiện tham dự Vesak
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 89.1 kB

2008 05 14 tăng thân Làng Mai tham dự Vesak áo nâu nón lá

2008 05 14 tăng thân Làng Mai tham dự Vesak áo nâu nón lá
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 79.8 kB

2008 05 14 tăng thân Làng Mai tham dự Vesak

2008 05 14 tăng thân Làng Mai tham dự Vesak
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 99.0 kB

2008 05 14 ts Nhất Hạnh tại Vesak

2008 05 14 ts Nhất Hạnh tại Vesak
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 107.0 kB

2008 05 14 tăng thân Làng Mai niệm Bồ Tát Quan Thế Âm

2008 05 14 tăng thân Làng Mai niệm Bồ Tát Quan Thế Âm
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 107.0 kB

2008 05 14 ts Nhất Hạnh thuyết giảng tại Vesak

2008 05 14 ts Nhất hạnh thuyết giảng tại vesak
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 91.7 kB

2008 05 14 lưu niệm Vesak

2008 05 14 lưu niệm vesak
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 148.0 kB

2008 05 22 khóa tu doanh nhân Hội An thiền buông thư

2008 05 22 khóa tu doanh nhân Hội An thiền buông thư
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 141.9 kB

2008 05 22 khóa tu doanh nhân Hội An

2008 05 22 khóa tu doanh nhân Hội An
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 138.9 kB

2008 05 Từ Hiếu

2008 05 Từ Hiếu
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 132.3 kB

2008 05 22 Tổ đình Từ Hiếu

2008 05 22 Tổ đình Từ Hiếu
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 77.3 kB

2008 05 27 chùa Pháp Vân hiệp kỵ TNPSXH

2008 05 27 chùa Pháp Vân hiệp kỵ TNPSXH
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 76.5 kB

2008 05 27 chùa Pháp Vân

2008 05 27 chùa Pháp Vân
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 111.1 kB

2008 06 09 thiền viện Trúc Lâm

2008 06 09 thiền viện Trúc Lâm
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 114.4 kB

2008 06 09 thiền viện Trúc Lâm

2008 06 09 thiền viện Trúc Lâm
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 124.8 kB

2008 06 09 thiền viện Trúc Lâm ts Nhất Hạnh và ts Thanh Từ

2008 06 09 thiền viện Trúc Lâm ts Nhất Hạnh và ts Thanh Từ
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 67.7 kB

2008 06 09 thiền viện Trúc Lâm tổ đường

2008 06 09 thiền viện Trúc Lâm tổ đường
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 243.9 kB