Thầy về Việt Nam 2007

2007 02 20 ts Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai đến VN sân bay TSN

2007 02 20 ts Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai đến VN sân bay TSN
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 515.0 kB

2007 02 20 ts Nhất Hạnh về VN sân bay Tân Sơn Nhất

2007 02 20 ts Nhất Hạnh về VN sân bay Tân Sơn Nhất
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 348.6 kB

2007 02 20 Tăng Thân Làng Mai về Việt Nam

2007 02 20 Tăng Thân Làng Mai về Việt Nam
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 123.5 kB

2007 02 20 chào đón Tăng Thân Làng Mai chùa Pháp Vân

2007 02 20 chào đón Tăng Thân Làng Mai chùa Pháp Vân
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 172.8 kB

2007 02 22 pháp thoại tại chùa Pháp Vân

2007 02 22 pháp thoại tại chùa Pháp Vân
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 148.5 kB

2007 02 23 ngày xuân bói kiều chùa Pháp Vân

2007 02 23 ngày xuân bói kiều chùa Pháp Vân
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 174.2 kB

2007 02 21 thăm nhà sách Fahasa

2007 02 21 thăm nhà sách Fahasa
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 119.8 kB

2007 02 27 ts Nhất Hạnh ts Thanh Từ dắt tay

2007 02 27 ts Nhất Hạnh ts Thanh Từ dắt tay
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 159.4 kB

2007 02 27 ts Nhất Hạnh và ts Thanh Từ thiền viện Trúc Lâm

2007 02 27 ts Nhất Hạnh và ts Thanh Từ thiền viện Trúc Lâm
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 143.2 kB

2007 02 27 ts Nhất Hạnh thăm ts Thanh Từ

2007 02 27 ts Nhất Hạnh thăm ts Thanh Từ
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 127.7 kB

2007 03 04 tv Bát Nhã

2007 03 04 tv Bát Nhã
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 175.5 kB

2007 03 04 Công trường Mẹ

2007 03 04 Công trường Mẹ
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 105.7 kB

2007 03 03 lễ dẫn thỉnh xuất gia Trầm Hương

2007 03 03 lễ dẫn thỉnh xuất gia Trầm Hương
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 122.9 kB

2007 03 05 sư ông và sư thúc rót trà

2007 03 05 sư ông và sư thúc rót trà
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 164.7 kB

2007 03 11 Tăng thân làng Mai khất thực tại Bảo Lộc

2007 03 11 Tăng thân làng Mai khất thực tại Bảo Lộc
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 65.3 kB

2007 03 11 Tăng thân Làng Mai khất thực tại Bảo Lộc

2007 03 11 Tăng thân Làng Mai khất thực tại Bảo Lộc
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 135.8 kB

2007 03 15 khóa tu cho doanh nhân – kdl Văn Thánh – ts Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai

2007 03 15 khóa tu cho doanh nhân - kdl Văn Thánh - ts Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 168.0 kB

2007 03 16 18 Trai Đàn chẩn tế tại miền nam chùa Vĩnh Nghiêm

2007 03 16 18 Trai Đàn chẩn tế tại miền nam chùa Vĩnh Nghiêm
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 233.6 kB

2007 03 16 18 Trai Đàn chẩn tế chùa Vĩnh Nghiêm ts nhất hạnh cho pháp thoại

2007 03 16 18 Trai Đàn chẩn tế chùa Vĩnh Nghiêm ts nhất hạnh cho pháp thoại
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 147.6 kB

2007 03 16 18 Trai Đàn chẩn tế chùa Vĩnh Nghiêm toàn cảnh

2007 03 16 18 Trai Đàn chẩn tế chùa Vĩnh Nghiêm toàn cảnh
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 173.9 kB

2007 03 16 18 Trai Đàn chẩn tế ts Nhất Hạnh chứng minh

2007 03 16 18 Trai Đàn chẩn tế ts Nhất Hạnh chứng minh
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 175.4 kB

2007 03 16 18 Trai Đàn chẩn tế tại miền nam TT.Lệ Trang

2007 03 16 18 Trai Đàn chẩn tế tại miền nam TT.Lệ Trang
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 134.5 kB

2007 03 23 ts Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai Từ Hiếu

2007 03 23 ts Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai Từ Hiếu
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 188.1 kB

2007 03 23 ts Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai đến Huế sân bay Nội Bài

2007 03 23 ts Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai đến Huế sân bay Nội Bài
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 82.2 kB

2007 03 23 ts Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai về tổ đình Từ Hiếu

2007 03 23 ts Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai về tổ đình Từ Hiếu
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 137.2 kB

2007 03 24 thăm Từ Hiếu bản in gỗ Nhật tụng thiền môn

2007 03 24 thăm Từ Hiếu bản in gỗ Nhật tụng thiền môn
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 113.9 kB

2007 03 24 thăm Từ Hiếu – ts Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai

2007 03 24 thăm Từ Hiếu - ts Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 168.7 kB

2007 03 31 Cổ phật khất thực từ chùa Từ Hiếu đến Đàn Nam – Làng Mai

2007 03 31 Cổ phật khất thực từ chùa Từ Hiếu đến Đàn Nam - Làng Mai
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 109.8 kB

2007 03 31 Cổ phật khất thực Đàn Nam Giao – ts Nhất Hạnh -Tăng thân Làng Mai

2007 03 31 Cổ phật khất thực Đàn Nam Giao - ts Nhất Hạnh -Tăng thân Làng Mai
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 104.5 kB

2007 04 02 Trai Đàn Chẩn Tế tại Huế -Tăng thân Làng Mai

2007 04 02 Trai Đàn Chẩn Tế tại Huế -Tăng thân Làng Mai
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 105.9 kB

2007 04 02 Trai Đàn Chẩn Tế Huế Quốc Tự Diệu Đế – tăng thân Làng Mai

2007 04 02 Trai Đàn Chẩn Tế Huế Quốc Tự Diệu Đế - tăng thân Làng Mai
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 161.5 kB

2007 04 02 Trai Đàn Chẩn Tế Huế – ts Nhất Hạnh -Tăng thân Làng Mai

2007 04 02 Trai Đàn Chẩn Tế Huế - ts Nhất Hạnh -Tăng thân Làng Mai
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 147.4 kB

2007 04 02 Đại Trai Đàn Chẩn Tế Huế Quốc Tự Diệu Đế lễ phóng đăng

2007 04 02 Đại Trai Đàn Chẩn Tế Huế Quốc Tự Diệu Đế lễ phóng đăng
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 66.2 kB

2007 04 02 Trai Đàn Chẩn Tế Huế Quốc Tự Diệu Đế lễ phóng đăng tại sông Hương

2007 04 02 Trai Đàn Chẩn Tế Huế Quốc Tự Diệu Đế lễ phóng đăng tại sông Hương
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 77.3 kB

2007 04 20 Trai Đàn Chẩn Tế ts Nhất Hạnh

2007 04 20 Trai Đàn Chẩn Tế ts Nhất Hạnh
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 89.8 kB

2007 04 20 Trai Đàn Chẩn Tế ts Nhất Hạnh

2007 04 20 Trai Đàn Chẩn Tế ts Nhất Hạnh
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 165.7 kB

2007 04 20 Trai Đàn Chẩn Tế Sóc Sơn

2007 04 20 Trai Đàn Chẩn Tế Sóc Sơn
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 146.0 kB

2007 04 25 Tăng thân làng mai thăm Quốc Tử Giám Hà Nội

2007 04 25 Tăng thân làng mai thăm Quốc Tử Giám Hà Nội
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 157.8 kB

2007 04 28 khóa tu tại Ninh Bình – ts Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai

2007 04 28 khóa tu tại Ninh Bình - ts Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 169.5 kB

2007 05 04 tăng thân Làng Mai thiền hành tại Hà Nội

2007 05 04 tăng thân Làng Mai thiền hành tại Hà Nội
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 155.6 kB

2007 05 04 tăng thân Làng Mai thiền hành Hà Nội

2007 05 04 tăng thân Làng Mai thiền hành Hà Nội
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 135.9 kB

2007 05 04 Hồ Gương Hà Nội – ts Nhất Hạnh

2007 05 04 Hồ Gương Hà Nội - ts Nhất Hạnh
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 81.5 kB

2007 05 04 Tăng thân Làng Mai thăm chùa Một Cột

2007 05 04 Tăng thân Làng Mai thăm chùa Một Cột
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 152.3 kB

2007 05 04 thiền hành thăm chùa Một Cột – ts Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai

2007 05 04 thiền hành thăm chùa Một Cột - ts Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 183.5 kB

Làng Mai – ts Nhất Hạnh thiền hành tại Vĩnh Phúc

Làng Mai - ts Nhất Hạnh thiền hành tại Vĩnh Phúc
Bấm vào để xem hình ảnh đúng kích cỡ…
— Kích thước: 221.3 kB