Lễ truyền giới Khất Sĩ Nữ

Trong Đại Giới Đàn lần này đã có 38 sư cô Thức Xoa Ma Na được tiếp nhận giới pháp của vị Khất Sĩ Nữ. Các sư cô được đại chúng soi sáng, chỉ dạy và trao niềm tin về tu viện Làng Mai Thái Lan để tiếp nhận giới pháp. Các sư cô đều có ít nhất hai năm thực tập giới Sadi nữ và đều đã được thọ giới Thức Xoa Ma Na, được giáo giới và chuẩn bị thật kỹ để được bước lên một vị trí mới trong tăng đoàn Thế Tôn. Các sư cô từ nay được chính thức làm người con gái của Bụt.