Hình ảnh lễ xuất gia 13 sư em cây Trúc Xanh tại Packchong – Thailand