Trung tâm Làng Mai Quốc Tế Thái Lan

Cánh tay kéo dài tiếp nối!

Về khóa tu Wake Up hàng tháng đầu tiên (24-25.08.2013) tại đất mới do các thầy các sư cô trẻ hướng dẫn (không có mặt của Sư Ông)