Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Phật đường / Thiền Môn Nhật Tụng

Thiền Môn Nhật Tụng

Mục lục
Sách Nhật Tụng Thiền Môn - Năm 2010
Giới thiệu - Lời nói đầu
Sách Nhật Tụng Thiền Môn - Năm 2010
Những chỉ dẫn cần thiết
Sách Nhật Tụng Thiền Môn - Năm 2010
Công phu sáng thứ hai
-Kinh Kim Cương Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não -Kinh Thương Yêu -Chuyển Niệm -Đảnh Lễ -Bài tụng Quy Nguyện
Công phu chiều thứ hai
- Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền - Kinh Diệt Trừ Phiền Giận - Quán Nguyện
Công phu sáng thứ ba
-Kinh Quán Niệm Hơi Thở -Bài tụng Hướng Về Kính Lạy
Công phu chiều thứ ba
-Kinh Sức Mạnh Quan Âm -Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân -Bài tụng Hạnh Phúc
Công phu sáng thứ tư
-Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm -Bài tụng Hướng Về Tam Bảo -Phòng Hộ Chuyển Hóa
Công phu chiều thứ tư
- Kinh Trung Đạo Nhân Duyên - Kinh Soi Gương - Ngày Đêm An lành - Bài tụng Tùy Hỷ Hồi Hướng
Công phu sáng thứ năm
- Kinh Người Biết Sống Một Mình - Kinh Bát Nhã Hành - Bài tụng Điều Phục Cơn Giận
Công phu chiều thứ năm
- Kinh A Nậu La Độ - Ba Cái Lạy - Bài tụng Khơi Suối Yêu Thương
Công phu sáng thứ sáu
- Kinh Người Bắt Rắn - Thiên Long Hộ Pháp
Công phu chiều thứ sáu
- Kinh A Di Đà - Bài tụng Phát Nguyện
Công phu sáng thứ bảy
- Kinh Độ Người Hấp Hối - Bài tụng Hiện Pháp Lạc Trú
Công phu chiều thứ bảy
- Kinh Phước Đức - Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa - Sám Hối và Phát Nguyện
Công phu sáng chủ nhật
- Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc - Kinh Hải Đảo Tự Thân - Bài tụng Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt - Nhận Diện Và Quán Chiếu Hạt Giống Sợ Hãi
Công phu chiều chủ nhật
- Sám Nguyện - Kệ Sám Hối - Bốn Phép Tùy Niệm - Bài tụng Phòng Hộ Chuyển Hóa
Đảnh lễ và tán dương