Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Phật đường

Phật đường


 


Nghi Thức Tụng Niệm

Thiền Môn Nhật Tụng

Nghi thức tụng giới

Nghi thức truyền giới

Nghe kinh, Niệm Bụt

 

Sám pháp địa xúc

Thiền lạy

Kinh nhạc


Xin đại chúng trở về với hơi thở và để cho năng lượng chánh niệm tập thể đưa chúng ta về với nhau như một cơ thể, đi như một dòng sông, không còn cách biệt. Xin đại chúng tất cả đều thở như một cơ thể, xướng tụng như một người, lắng nghe như một người, và vượt thoát biên giới ngã chấp, phá bỏ mặc cảm hơn người, thua người và bằng người.