Nghi thức

Các nghi thức và giới bản do Đạo tràng Mai Thôn biên soạn và tân tu

NT tụng niệm đại toàn

Nhật Tụng Thiền Môn

Giới luật Sadi – Sadi nữ

Tụng giới nam khất sĩ

Tụng giới nữ khất sĩ