Kệ truyền đăng giáo thọ cư sĩ 2014

1.Chân Mật Lâm

(Lennis Lyon)

Thâm mật một kho giáo nghĩa
Trao truyền tự chốn thiền lâm
Tĩnh lặng trái tim mầu nhiệm
Phút giây tiếp thọ ân cần.

2.Chân Tịnh Sinh

(Michelle Pillot)

Mỗi bước đi vào Tịnh độ
Góp vào sự nghiệp độ sinh
Lắng nghe niềm đau nỗi khổ
Đưa người tới cõi an lành.

 

3.Chân Bảo Trì

(Jean Claude Blootaker)

Châu ngọc không gì bằng Tam Bảo
Công phu nhật dụng khéo duy trì
Mùa xuân đạo lý ngời an lạc
Đất trời hợp tấu khúc từ bi.

4.Chân Tịnh Tâm

(Corine Marquis)

Tịnh giới đóa sen tinh khiết
Hương thiền xông ngát chân tâm
Nuôi lớn trái tim đại nguyện
Mắt thương quán chiếu cõi trần.

5.Chân Thường Hỷ

(Tôn Nữ Diệu Liên)

Chánh niệm thường xuyên tu tập
Là nguồn hỷ lạc thân tâm
Đóa sen nhiệm mầu tinh khiết
Phát huy diệu dụng siêu trần.

 

6.Chân Giác Điền
(Nguyễn Hoàng Hùng)

 

Đuốc sáng soi về Giác ngạn
Gia phong còn lại phước điền
Quán chiếu đây nguồn niệm lực
Trên tay đèn tuệ quang minh.

 

7. Chân Giác Sơn

(Nguyễn Minh Chánh)

Nguồn tâm xuôi về Giác ngạn
Chân tình gửi lại Thứu sơn
Bên tai vẳng lời nguyện cũ
Vững chân từng bước an tường.

8.Chân Cam Lộ

(Nguyễn Kim Lê Việt)

Tào khê một giọt chân cam lộ
Sống dậy niềm tin cả vạn đời
Cứu hộ trần gian thường ứng hiện
Tâm lành cảm ứng đẹp muôn nơi.

9.Chân Phước Quả
(Trần Dung Hạnh)

 

Phước đức gieo trồng tự kiếp xưa
Bao nhiêu quả báu thấy bây giờ
Đường tu một hướng, tâm bền vững
Tiếp nối duyên lành đẹp nét thơ.

10.Chân An Tĩnh

(Bùi Hữu Tường)

Thiền lực chuyên vào một điểm an
Trăng soi biển tĩnh đẹp huy hoàng
Trời khuya thắp sáng ngời muôn nến
Gió mát trăng hiền đẹp thế gian.

11.Chân Giác Lưu

(Bùi Thị Kiều Trang)

Tuyển chọn đó đây vườn giác uyển
Kết thành liên đóa thật xinh tươi
Lưu truyền hậu thế ngàn muôn thuở
Vốn liếng tâm linh đẹp đất trời.

12.Chân Nguyệt Đăng
(Nguyễn Lê Diễm Trang)

 

Mở lòng, tâm lượng bao dung
Sông in bóng nguyệt tuệ đăng rạng ngời
Tìm về xứ sở thảnh thơi
Đi theo tăng bảo, cuộc đời vững an.

13.Chân Đại Trí

(Thomas Barth)

Quán chiếu tánh không chân đại trí
Trần gian lưu lộ biển từ bi
Công phu nuôi dưỡng nguồn tư niệm
Độ sinh sự nghiệp nguyện duy trì.

14.Chân Linh Từ
(Jean-Pierre Roussel)

Nhìn lên núi Thứu, đỉnh linh từ
Thanh thoát tâm hồn dậy ý thơ
Tục lụy trần gian buông bỏ hết
Phút giây nào cũng đẹp như mơ.

15.Chân Nguyệt Sắc

(Peggy Smith)

Trời khuya ánh nguyệt sáng ngời
Long lanh không sắc, tuyệt vời khúc ca
Bước chân đưa tới quê nhà
Lắng nghe ngôn thuyết rụng sa bao lần.

16.Chân Mật Hạnh

(Alexa Singer-Telles)

Siêu việt lưỡng nguyên chân mật ý
Hành vô hành hạnh phước không cùng
Tháng năm nuôi dưỡng tình huynh đệ
Công phu làm vững mạnh tăng thân.

17. Chân Bản Địa

(Terry Helbick-White)

Bản địa vốn là chân thật địa
Tình thương chân thật chẳng biên cương
Niệm lực dưỡng nuôi đường bát chính
Quán vô thường thấy được chân thường.

18.Chân Viên Hỷ
(Martine Serrano)

 

Thâm tín đạo mầu viên giác
Chế nên hỷ lạc từ bi
Ân nghĩa đôi đường trọn vẹn
Tiếp thu sự sống diệu kỳ.

19.Chân Đạo Xả

(Diana Daoud)

Trái tim tầm đạo năm xưa ấy
Mang đầy hỷ xả với từ bi
Hơi thở bước chân mang hạnh phúc
Công phu nhật dụng khéo duy trì.

 

20.Chân Đạo Từ

(Joelle Grosjean)

Bát chánh con đường thánh đạo
Dưỡng nuôi trí tuệ từ bi
Quán chiếu tuôn dòng suối ngọt
Công phu sớm tối hành trì.

21.Chân Minh Lộ

(Đặng Văn Thành)

Phương Đông bừng ánh quang minh
Lên đường sẵn có lộ trình tin yêu
Tình huynh nghĩa đệ còn nhiều
Cùng theo chí nguyện cao siêu một dòng.

22.Chân Đạo Lữ

(Andre Velino)

Chánh pháp dựng xây tình đạo lữ
Tăng thân hòa hợp đất trời vui
Ngoài kia chìm đắm bao nhiêu kẻ
Biển khổ thuyền dong cứu độ người.

 

23. Chân Anh Chân

(Laureen Osborne)

Tăng thân hòa hợp nẩy anh tài
Bao đóa chân tình đã mãn khai
Mỗi bước chân đi thành Tịnh độ
Đất trời trình diễn hội Hoa Mai.

24.Chân Diệu Học

(Mihaela Andronic)

Diệu pháp trao truyền sáng tỏ
Ba học phòng hộ sáu căn
Trái tim ứa đầy cam lộ
Hạt gieo hạnh phúc xa gần.

25. Chân An Lực

(Chantal Jacques)

An trú ngay trong hiện pháp
Ngày đêm niệm lực duy trì
Thân với tâm thường hợp nhất
Bình an mỗi bước chân đi.

26. Chân Viên Tụ

(Letizia Di Fonzo)

Giới đàn gặp hội đoàn viên
Đất trời quy tụ thánh hiền bốn phương
Bước chân hơi thở an tường

Đắp xây truyền thống, mở đường tương lai.

27. Chân Linh Tụ
(Giuseppe Gambadella)

 

Về đây linh khí chốn thiêng liêng
Tụ lại non sông đẹp một miền
Cùng bao thiện hữu ngời tri thức
Phúc tuệ song hành đủ phước duyên.

28. Chân Bồ Đề

(Nguyễn Văn Minh)

Chân tâm gốc rễ vẫn tài bồi
Bóng mát bồ đề rợp khắp nơi
Then cửa nhiệm mầu tay nắm giữ
Nhìn trong hiện pháp thấy tương lai.

29. Chân Trì Hỷ

(Matt Sherman)

Công phu chánh niệm tu trì
Khơi nguồn hỷ lạc từ bi cho đời
Bắc cầu hòa giải nơi nơi
Giong thuyền cứu độ bao người trầm luân.

30.Chân An Đức
(Tô Xuân Kỷ)

 

Bước chân hơi thở bình an
Vun trồng bốn Đức, không màng lợi danh
Lắng nghe, nói những lời lành
Gieo mầm hỷ lạc, viên thành nguyện xưa.

31.Chân Đại Hiếu
(Anton Bank)

 

Thế giới vươn lên hướng Đại Đồng
Trên đường Hiếu Thuận bước thong dong
Trái tim Bồ tát hằng nuôi dưỡng
Hóa độ nhân gian thỏa nguyện lòng.
32.Chân Minh Kính
(Nguyễn Thị Hải)

 

Chọn được tình thâm trả nghĩa thâm
Minh kính đài gương chẳng nhiễm trần 
Nghe hải triều lên bừng tỉnh ngộ
Sáu trần thoát lạc, nhẹ thân tâm.

34. Chân Hỷ Lạc
(Nguyễn Khoa Diệu Dung)

 

Hành giả ngày đêm thường quán chiếu
Tạo nguồn hỷ lạc, vốn tư lương
Lấy nguyện dựng tăng làm sự nghiệp
Lắng nghe ái ngữ đẹp khôn lường.

33.Chân Minh Khai
(Nguyễn Tấn Thọ)

 

Thiện duyên thấy được nẻo quang minh
Khai mở đường văn hạt giống lành
Đất mới lên xanh màu triển vọng
Mùa xuân tiếp nối nét đan thanh.

35.Chân Thiện Quả
(Hà Quốc Ngọc)

 

Ngàn năm nhân thiện, quả lành
Giữ sao được mãi tâm thành, ý trong
Nhớ câu lấy Bụt làm lòng
Bước chân nhẹ nhõm, thong dong đường về.