Tác pháp Yết ma

Tụng giới nữ khất sĩ

Vị Yết Ma: Đại chúng các vị nữ khất sĩ đã tập họp đầy đủ chưa?

Vị Thủ Chúng: Thưa, đại chúng các vị nữ khất sĩ đã tập họp đầy đủ.

Vị Yết Ma: Có sự hòa hợp không?

Vị Thủ Chúng: Thưa, có sự hòa hợp.

Vị Yết Ma: Những người chưa thọ Giới lớn đã ra khỏi nơi này chưa?

Vị Thủ Chúng:Thưa, những người chưa thọ Giới lớn đã ra khỏi nơi này rồi.

Vị Yết Ma: Có vị nào vắng mặt đã yêu cầu được đại diện và gởi theo sự  thanh tịnh không?

Vị Thủ Chúng: Thưa, không có.
(Trong trường hợp có thì nói:
“Có nữ khất sĩ ___________, vì lý do sức khỏe không đến tụng giới,
đã yêu cầu nữ khất sĩ _________ đại diện và gửi theo sự thanh tịnh”)

Vị Yết Ma: Đại chúng hôm nay tập họp có chủ đích gì?

Vị Thủ Chúng:Thưa, đại chúng hôm nay tập họp để thực hiện yết ma tụng Giới lớn.

Vị Yết Ma: Xin đại chúng các vị nữ khất sĩ lắng nghe!

Hôm nay ngày _________, ngày thuyết tụng giới luật, chúng ta đã tập họp đúng giờ giấc, đại chúng đồng ý sẵn sàng nghe thuyết tụng giới luật trong tinh thần hòa hợp, như vậy việc tụng giới là hợp pháp. Bạch như thế, thì phép tác bạch có thành hay không?

Đại chúng đáp : Rõ ràng và đầy đủ (C)

Các vị đại đức, tôi sắp tuyên đọc Giới bản nữ khất sĩ. Xin quý vị lắng nghe và thẩm định kỹ càng. Nếu vị nào tự biết là mình phạm giới thì nên sám hối, nếu không phạm giới thì im lặng, và khi quý vị đại đức giữ sự im lặng thì có nghĩa là giới thể của quý vị đại đức thanh tịnh. Nếu sau này có người hỏi, các vị đại đức cũng sẽ đáp như vậy. Trong buổi tụng giới này, nếu có phạm giới mà được hỏi ba lần cũng không lên tiếng, thì vị đại đức ấy đã phạm vào giới cố tình nói dối. Theo lời Bụt dạy, cố tình nói dối là một chướng ngại cho con đường thực hiện thánh quả. Nếu thấy và biết mình có phạm giới và muốn cho giới thể thanh tịnh trở lại, vị nữ khất sĩ phải thực hiện pháp sám hối, sám hối xong thì sẽ được an lạc trở lại.

Các vị đại đức nữ khất sĩ, tôi đã đọc xong phần vào đề của Giới kinh.
Nay xin hỏi: Các vị đại đức trong đại chúng đây có sự thanh tịnh không? (ba lần)

Các vị đại đức đã im lặng, vì thế tôi biết trong đại chúng có sự thanh tịnh. Điều này chúng ta ý thức, ghi nhận và thông qua. (C)