Ngày mở cửa 2019

Một vài hình ảnh “Ngày mở của” tại ba xóm của Làng Mai, Pháp cuối tháng 06.2019

Tại xóm Thượng

Tại xóm Mới

Tại xóm Hạ