EIAB 2015

Một số hình ảnh về khóa tu “Thở – bạn đang sống” cho người nói tiếng Hòa Lan và tiếng Đức tại Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu năm 2015