Lễ Truyền đăng trong Đại Giới Đàn “Bây Giờ Ở Đây”

Trong Đại Giới Đàn này, tăng thân Làng Mai đã truyền đăng cho mười hai tân giáo thọ xuất sĩ và một tân giáo thọ cư sĩ (người Pháp). Buổi lễ đã được diễn ra với bầu không khí đầm ấm của một đại gia đình tâm linh.

Sau đây là một vài hình ảnh, kính mời đại chúng xem qua: