Pháp thoại của các vị Giáo thọ Làng Mai

Cá Một Mắt
(Pháp thoại cho các em nhỏ tại Tu Viện Lộc Uyển ngày 01/01/2010 – Thầy Chân Pháp Dung; được chuyển ngữ từ tiếng Anh)
Cậu bé chăn trâu thảnh thơi (phần 1)
Cậu bé chăn trâu thảnh thơi (phần 2)