Bây giờ mới thấy

Quán chiếu về thời gian – tình yêu -hạnh phúc

Để đưa vào

Những danh từ mà Nguyễn Du sử dụng về thời gian như bao giờ, bây giờ, bấy giờ, bấy lâu, có lúc, có khi, hôm nay, v.v… đã gây cảm hứng cho tôi viết ra tác phẩm Bây giờ mới thấy này.