Nghe tụng Kinh

 

Nếu tâm tư bạn đang xôn xao, xin mời bạn vào Phật đường để nghe kinh.
Bạn có thể tụng kinh chung với quý thầy cô và với đại chúng. Những bài kinh như Hướng Về Kính Lạy, Mười Nguyện Phổ Hiền hoặc Quy Nguyện… nghe tới đâu thì bạn hiểu tới đó. Lời kinh thấm vào cơ thể và tâm hồn bạn, đem tới cho bạn niềm an ủi, lắng dịu, giúp cho bạn thấy được tâm bạn và hoàn cảnh của bạn một cách rõ ràng, và bạn có thể tìm được hướng đi hoặc cách hành xử cần thiết để giải quyết những thắc mắc, khó khăn của bạn.

 


Các bài sám nguyện

Hô canh sáng

Hô canh chiều

Dâng hương, đảnh lễ, khai kinh

Bát Nhã Tâm Kinh

Hướng về kính lạy

Kinh sức mạnh quan âm

Bài tụng hạnh phúc

Ái ngữ lắng nghe

Điều phục cơn giận

Quy nguyện

Sám nguyện

Phòng hộ chuyển hóa

Phát nguyện 

Sám quy mạng

Tùy hỷ hồi hướng

Quay về nương tựa và hồi hướng

 
 

Các bài tán

Cát tường

Chuyển niệm

Cành dương nước tĩnh

Tán dương Quan Âm

Tán trà

Tán trí tuệ

 
 

Nghi thức 

Chúc tán

Nghi thức nhập liệm

 
 

Các kinh văn

Kinh Thương yêu

Kinh Mười nguyện Phổ Hiền

Kinh Sức mạnh Quan Âm

Kinh Quán niệm hơi thở

Kinh Tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân

Kinh Soi gương

Kinh Bát Nhã hành

Kinh Ba cửa giải thoát

Kinh A Nậu La Độ

Kinh Người bắt rắn

Kinh Độ người hấp hối

Kinh Tuổi trẻ và hạnh phúc

Kinh Phước đức