Nghi thức tụng Năm Giới

Cập nhật ngày 14 tháng 12 năm 2014

tải về .doc>>

1. Thiền Hành – 30 phút, sau khi được hướng dẫn

2. Thiền Tọa – 12 phút, sau khi được hướng dẫn

3. Dâng Hương

Đại chúng đứng chắp tay trước bàn thờ.
Vị chủ lễ nâng hương lên và xướng kệ Dâng Hương sau ba tiếng chuông bắt đầu, trong khi mọi người quán tưởng theo lời kệ:

Hương đốt khói trầm xông ngát
Kết thành một đóa tường vân
Đệ tử đem lòng thành kính
Cúng dường chư Bụt mười phương
Giới luật chuyên trì nghiêm mật
Công phu thiền định tinh cần
Tuệ giác hiện dần quả báu
Dâng thành một nén tâm hương.
Chúng con kính dâng hương lên Bụt và chư vị Bồ Tát. (C)

 

4. Tán Dương

Hương đã cắm vào bình, vị chủ lễ xướng, đại chúng chắp tay quán tưởng theo:

Xinh tốt như hoa sen
Rạng ngời như Bắc Đẩu
Xin quay về nương náu
Bậc thầy của nhân, thiên.

Sen quý nở đài giác ngộ
Hào quang chiếu rạng mười phương
Trí tuệ vượt tầm pháp giới
Từ bi thấm nhuận non sông
Vừa thấy dung nhan Điều ngự
Trăm ngàn phiền não sạch không
Hướng về tán dương công đức
Tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng.
Nam mô đức Bổn Sư Bụt Shakyamuni. (C)

 

5. Lạy Bụt

Vị chủ lễ xướng các danh hiệu sau đây, và đại chúng lạy xuống một lạy theo tiếng chuông gia trì sau mỗi danh hiệu:

Nhất tâm kính lễ Bụt, Pháp và Tăng thường trụ trong mười phương (C)
Nhất tâm kính lễ đức Bổn Sư Bụt Shakyamuni (C)
Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Trí Manjusri (C)
Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Hạnh Samantabhadra (C)
Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Bi Avalokiteśvara (C)
Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Nguyện Ksitigarbha (C)
Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Thanh Lương Đại Địa, mẹ của chư Bụt, chư Bồ tát, mẹ của mọi loài trên trái đất, hành tinh đẹp nhất trong hệ thái dương (C)
Nhất tâm kính lễ đức Đại Nhật Như Lai, đức Bụt của vô lượng quang minh, vô lượng thọ mạng, nguồn sống của muôn loài trên trái đất(C)
Nhất tâm kính lễ Tôn Giả Thượng Thủ Mahākassapa (C)
Nhất tâm kính lễ Tôn Giả Đại Trí Trưởng Lão Sāriputta (C)
Nhất tâm kính lễ Tôn Giả Đại Hiếu Maha Moggallāna (C)
Nhất tâm kính lễ Tôn Giả Luật Sư  Upāli (C)
Nhất tâm kính lễ Tôn Giả Khải Giáo Ānanda (C)
Nhất tâm kính lễ Tôn Giả Ni Trưởng Gotamī (C)
Nhất tâm kính lễ liệt vị Tổ Sư qua các thời đại từ Thiên Trúc cho đến Việt Nam. (CC)

06. Trì Tụng

Đại chúng an tọa trên tọa cụ thành hai hàng đối diện nhau.
Duy Na và Duyệt Chúng khai chuông mõ. Vị chủ lễ xướng kệ khai kinh và Tâm Kinh

Nam mô đức Bổn Sư Bụt Shakyamuni (ba lần) (C)

Pháp Bụt cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên may được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh thông giáo nghĩa huyền vi. (C)

TÂM KINH TUỆ GIÁC QUA BỜ

Avalokita
Khi quán chiếu sâu sắc
Với tuệ giác qua bờ,
Bỗng khám phá ra rằng:
Năm uẩn đều trống rỗng.
Giác ngộ được điều đó,
Bồ-tát vượt ra được
Mọi khổ đau ách nạn.(C)

“Này Śāriputra,
Hình hài này là không,
Không là hình hài này;
Hình hài chẳng khác không,
Không chẳng khác hình hài.
Điều này cũng đúng với
Cảm thọ và tri giác,
Tâm hành và nhận thức. (C)

“Này Śāriputra,
Mọi hiện tượng đều không,
Không sinh cũng không diệt,
Không có cũng không không,
Không dơ cũng không sạch,
Không thêm cũng không bớt. (C)

“Cho nên trong cái không,
Năm uẩn đều không thể
Tự riêng mình có mặt.
Mười tám loại hiện tượng
Là sáu căn, sáu trần
Và sáu thức cũng thế;
Mười hai khoen nhân duyên
Và sự chấm dứt chúng
Cũng đều là như thế;

Khổ, tập, diệt và đạo
Tuệ giác và chứng đắc
Cũng đều là như thế. (C)

“Khi một vị bồ-tát
Nương tuệ giác qua bờ
Không thấy có sở đắc
Nên tâm hết chướng ngại.
Vì tâm hết chướng ngại
Nên không còn sợ hãi,
Đập tan mọi vọng tưởng,
Đạt niết-bàn tuyệt hảo. (C)

Chư Bụt trong ba đời
Nương tuệ giác qua bờ
Đều có thể thành tựu
Quả chánh giác toàn vẹn. (C)

“Vậy nên phải biết rằng
Phép tuệ giác qua bờ
Là một linh chú lớn,
Là linh chú sáng nhất,
Là linh chú cao tột,
Không có linh chú nào
Có thể so sánh được.

Là tuệ giác chân thực
Có khả năng diệt trừ

Tất cả mọi khổ nạn. (C)

Vậy ta hãy tuyên thuyết
Câu linh chú qua bờ:
“Gate, gate,
pāragate,
pārasamgate,
bodhi, svaha!” (CC)

 

07. Tác pháp Yết Ma tụng Năm giới

Vị Yết Ma: Đại chúng đã tập họp đầy đủ chưa?

Vị Thủ Chúng: Thưa, đại chúng đã tập họp đầy đủ.

Vị Yết Ma: Có sự hòa hợp không?

Vị Thủ Chúng: Thưa, có sự hòa hợp.

Vị Yết Ma: Có vị nào vắng mặt đã yêu cầu được đại diện và gởi theo sự thanh tịnh không?

Vị Thủ Chúng: Không có.
(Trong trường hợp có thì nói (ví dụ): Có cận sự nam_____ pháp danh _______, vì lý do sức khỏe không đến tụng giới được, đã yêu cầu cận sự_______ pháp danh ______ đại diện và gửi theo sự thanh tịnh.)

Vị Yết Ma: Đại chúng hôm nay tập họp có chủ đích gì?

Vị Thủ Chúng: Thưa, để thực hiện yết ma tụng Năm giới.

Vị Yết Ma: Xin đại chúng lắng nghe! Hôm nay là ngày …/ …/ …, ngày được chọn để thuyết tụng quy giới, chúng ta đã tập họp đúng giờ giấc, đại chúng đồng ý sẵn sàng nghe thuyết đọc quy giới trong tinh thần hòa hợp, như vậy, việc tụng giới là hợp pháp. Bạch như thế, thì phép tác bạch có rõ ràng và đầy đủ hay không?

(Đại chúng đáp: rõ ràng và đầy đủ) (C)

Tụng Năm giới

Kính thưa đại chúng! Năm giới là năm phép thực tập chánh niệm, biểu hiện được một cách cụ thể giáo lý Tứ đế và Bát chánh đạo, con đường của Bụt, con đường của hiểu biết và thương yêu đích thực có khả năng đưa tới trị liệu, chuyển hóa và hạnh phúc cho bản thân và cho thế giới. Năm giới mang theo tuệ giác Tương tức, tức là Chánh kiến, có khả năng tháo bỏ mọi cuồng tín, cố chấp, kỳ thị, sợ hãi, hận thù và tuyệt vọng. Sống và thực tập theo Năm giới là chúng ta đã đi vào con đường mà các vị Bồ Tát đang đi. Năm giới này đại diện cho cái thấy của đạo Bụt về một nền tâm linh và đạo đức toàn cầu. Biết rằng đang được đi trên con đường của Bụt, chúng ta không còn lý do gì để lo lắng cho hiện tại và sợ hãi cho tương lai.

Đây là giới tướng của Năm giới. Chúng ta hãy lắng nghe từng giới một với tâm hồn thanh tịnh. Xin im lặng thở và im lặng trả lời “có” mỗi khi thấy mình trong hai tuần qua (tháng qua) có cố gắng học hỏi và hành trì những giới luật được tuyên đọc.

 

Đây là Giới thứ nhất: Tôn trọng sự sống

  Ý thức được những khổ đau do sự giết hại gây ra, con nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác Tương tức và lòng Từ bi, để có thể bảo vệ sự sống của mọi người, của mọi loài và môi trường sống. Con nguyện không giết hại, không để kẻ khác giết hại và không tán thành bất cứ một hành động giết hại nào, trên thế giới, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hằng ngày của con. Thấy được rằng tất cả những bạo động do sợ hãi, hận thù, tham vọng và cuồng tín gây ra đều bắt nguồn từ cách tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị; con nguyện học hỏi thái độ cởi mở, không kỳ thị, không cố chấp vào bất cứ một quan điểm, một chủ thuyết hay một ý thức hệ nào để có thể chuyển hóa hạt giống cuồng tín, giáo điều và thiếu bao dung trong con và trong thế giới.

  Đó là Giới thứ nhất của Năm giới. Trong hai tuần qua, quý vị (chúng ta) có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? (ba hơi thở) (C).

   

  Đây là Giới thứ hai: Hạnh phúc chân thực

   Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cướp, áp bức và bất công xã hội gây ra, con nguyện thực tập chia sẻ thì giờ, năng lực và tài vật của con với những kẻ thiếu thốn, trên cả ba phương diện tư duy, nói năng và hành động trong đời sống hằng ngày. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do tự mình tạo ra. Con nguyện thực tập nhìn sâu để thấy được hạnh phúc và khổ đau của người kia có liên hệ mật thiết đến hạnh phúc và khổ đau của chính con. Con biết hạnh phúc chân thực không thể nào có được nếu không có hiểu biết và thương yêu, trong khi đó đi tìm hạnh phúc bằng cách chạy theo quyền lực, danh vọng, giàu sang và sắc dục có thể đem lại nhiều hệ lụy và tuyệt vọng. Con ý thức được hạnh phúc chân thực phát sinh từ cách nhìn của con mà không phải từ bên ngoài đem tới. Thực tập tri túc giúp con sống hạnh phúc được ngay trong giây phút hiện tại để nhận diện những điều kiện hạnh phúc mà con đã có. Con nguyện thực tập Chánh mạng để có thể làm giảm thiểu khổ đau của mọi người, mọi loài và để chuyển ngược lại quá trình hâm nóng địa cầu.

   Đó là Giới thứ hai của Năm giới. Trong hai tuần qua, quý vị (chúng ta) có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? (ba hơi thở) (C).

    

   Đây là Giới thứ ba: Tình thương đích thực

    Ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, con nguyện thực tập theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo hộ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người, mọi gia đình và xã hội. Con biết tình dục và tình yêu là hai cái khác nhau. Những liên hệ tình dục do sự thèm khát gây nên luôn mang tới những hệ lụy và đổ vỡ cho con và cho kẻ khác. Con nguyện không ăn nằm với bất cứ ai nếu không có tình yêu đích thực và những cam kết chính thức lâu dài. Con sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống đôi lứa. Con nguyện học hỏi những phương pháp thích ứng để chăm sóc năng lượng tình dục trong con, để thấy được sự thực thân tâm nhất như và nguyện nuôi lớn các đức Từ, Bi, Hỷ và Xả, tức là những yếu tố căn bản của một tình yêu thương đích thực, làm tăng trưởng hạnh phúc của con và của người khác. Con biết thực tập Tứ vô lượng tâm, con sẽ được tiếp tục đẹp đẽ và hạnh phúc trong tương lai.

    Đó là Giới thứ ba của Năm giới. Trong hai tuần qua, quý vị (chúng ta) có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? (ba hơi thở) (C).

     

    Đây là Giới thứ tư: Ái ngữ và lắng nghe 

     Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm và thiếu khả năng lắng nghe gây ra, con nguyện học hạnh Ái ngữ và lắng nghe để có thể hiến tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt nỗi khổ đau của người. Con nguyện tìm cách đem lại an bình và hòa giải giữa mọi người, giữa các quốc gia, chủng tộc và tôn giáo. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hay khổ đau cho người, con nguyện học nói những lời có khả năng gây thêm niềm tự tin, an vui và hi vọng, những lời chân thực có giá trị xây dựng hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói gì khi biết cơn giận tức đang có mặt trong con. Con nguyện tập thở và đi trong chánh niệm để nhìn sâu vào gốc rễ của cơn giận ấy, để nhận diện những tri giác sai lầm trong con và tìm cách hiểu được những khổ đau trong con và trong người mà con đang giận. Con nguyện học nói sự thực và lắng nghe sâu để có thể giúp người kia thay đổi và vượt thoát những khó khăn đang gặp phải. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình và trong đoàn thể. Con nguyện thực tập Chánh tinh tấn để nuôi dưỡng khả năng hiểu biết, thương yêu, hạnh phúc và không kỳ thị nơi con, để làm yếu dần những hạt giống bạo động, hận thù và sợ hãi mà con đang có trong chiều sâu tâm thức.

     Đó là Giới thứ tư của Năm giới. Trong hai tuần qua, quý vị (chúng ta) có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? (ba hơi thở)(C).

      

     Đây là Giới thứ năm: Nuôi dưỡng và trị liệu

      Ý thức được những khổ đau do sự tiêu thụ thiếu chánh niệm gây nên, con nguyện học hỏi cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe cơ thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện nhìn sâu vào bốn loại thực phẩm là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực để tránh tiêu thụ những thực phẩm độc hại. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ bất cứ một sản phầm nào có độc tố, trong đó có mạng lưới toàn cầu , phim ảnh, truyền thanh, truyền hình, sách báo, bài bạc và chuyện trò. Con nguyện thực tập thường xuyên trở về với giây phút hiện tại để tiếp xúc với những gì tươi mát, có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu trong con và xung quanh con mà không để cho tiếc nuối và ưu sầu kéo con trở về quá khứ và không để cho lo lắng và sợ hãi kéo con đi về tương lai. Con nguyện không tiêu thụ chỉ để khỏa lấp sự khổ đau, cô đơn và lo lắng trong con. Con nguyện nhìn sâu vào tự tính tương quan tương duyên của vạn vật để học tiêu thụ như thế nào mà duy trì được an vui trong thân tâm con, trong thân tâm của xã hội, và trong môi trường sự sống.

      Đó là Giới thứ năm của Năm giới. Trong hai tuần qua, quý vị (chúng ta) có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? (ba hơi thở)(C).

      Đại chúng! Chúng ta đã tuyên đọc xong Năm giới quý báu, nền tảng của hạnh phúc gia đình và chất liệu của chí nguyện lợi tha. Bụt dạy chúng ta phải ôn tụng thường xuyên giới tướng mỗi tháng ít nhất là một lần, để sự học hỏi và hành trì Năm giới càng ngày càng sâu sắc và lớn rộng.

      08. Niệm Bụt

      Xin đại chúng nhiếp tâm trì niệm hồng danh chư Bụt và chư vị Bồ Tát (mỗi danh hiệu ba lần)

      Nam mô đức Bổn Sư Bụt Shakyamuni (C)
      Nam mô đức Bồ Tát Đại Trí Manjusri (C)
      Nam mô đức Bồ Tát Đại Hạnh Samantabhadra (C)
      Nam mô đức Bồ Tát Đại Bi Avalokiteśvara (C)
      Nam mô đức Bồ Tát Đại Nguyện Ksitigarbha. (CC)

      09. Quy Nguyện

      Trầm hương xông ngát điện
      Sen nở Bụt hiện thân
      Pháp giới thành thanh tịnh
      Chúng sanh lắng nghiệp trần. (C)
      Đệ tử tâm thành
      Hướng về Tam Bảo
      Bụt là thầy chỉ đạo
      Bậc tỉnh thức vẹn toàn
      Tướng tốt đoan trang
      Trí và bi viên mãn. (C)
      Pháp là con đường sáng
      Dẫn người thoát cõi mê
      Đưa con trở về
      Sống cuộc đời tỉnh thức. (C)
      Tăng là đoàn thể đẹp
      Cùng đi trên đường vui
      Tu tập giải thoát
      Làm an lạc cuộc đời. (C)
      Đệ tử nương nhờ Tam Bảo
      Trên con đường học đạo
      Biết Tam Bảo của tự tâm
      Nguyện xin chuyên cần
      Làm sáng lòng ba viên ngọc quý. (C)
      Nguyện theo hơi thở
      Nở nụ cười tươi
      Nguyện học nhìn cuộc đời
      Bằng con mắt quán chiếu
      Nguyện xin tìm hiểu
      Nỗi khổ của mọi loài
      Tập từ bi
      Hành hỷ xả
      Sáng cho người thêm niềm vui
      Chiều giúp người bớt khổ
      Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục
      Nếp sống lành mạnh an hòa
      Cho thân thể kiện khương
      Nguyện rũ bỏ âu lo
      Học tha thứ bao dung
      Cho tâm tư nhẹ nhõm
      Đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo
      Ơn cha mẹ ơn thầy
      Ơn bè bạn chúng sanh
      Nguyện tu học tinh chuyên
      Cho cây bi trí nở hoa
      Mong một ngày kia
      Có khả năng cứu độ mọi loài
      Vượt ra ngoài cõi khổ. (C)
      Xin nguyện Bụt, Pháp, Tăng chứng minh
      Gia hộ cho đệ tử chúng con
      Viên thành đại nguyện. (CC)

      10. Quay Về Nương Tựa

      Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.
      Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.
      Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (C)

      Đã về nương tựa Bụt, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời.
      Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa.
      Đã về nương tựa Tăng, con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. (C)

      Về nương Bụt trong con, xin nguyện cho mọi người,thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề.
      Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người,nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa.
      Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người,xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. (CC)

      11. Hồi Hướng

      Tụng giới pháp thâm diệu
      Tạo công đức vô biên
      Đệ tử xin hồi hướng
      Cho chúng sinh mọi miền. (C)

      Pháp môn xin nguyện học
      Ân nghĩa xin nguyện đền
      Phiền não xin nguyện đoạn
      Quả Bụt xin chứng nên. (CCC)