Truyền giới Thức xoa ma na

1. Dâng Hương
2. Tán Dương
3. Lạy Bụt
4. Trì Tụng

5. Tác Pháp Yết Ma

Thầy Yết Ma:
Đại chúng đã tập họp đầy đủ chưa?

Thầy Thủ Chúng:
Thưa, đại chúng đã tập họp đầy đủ.

Thầy Yết Ma:
Có sự hòa hợp không?

Thầy Thủ Chúng:
Thưa, có sự hòa hợp.

Thầy Yết Ma:
Đại chúng tập họp hôm nay để làm gì?

Thầy Thủ Chúng:
Thưa, đại chúng tập họp hôm nay để thực hiện Yết Ma Truyền Giới Thức Xoa Ma Na.

Thầy Yết Ma:
Xin các vị tôn đức khất sĩ nam và nữ lắng nghe. Các vị Sa Di Ni với pháp danh sau đây:

(Thầy Yết Ma đọc lên danh sách của các giới tử)

Đang cầu xin được thọ giới Thức Xoa Ma Na và đã thỉnh được Tôn Đức trước ______sau______ làm Thân Giáo Sư.
Các vị giới tử nói trên đã trình bày là họ thanh tịnh, không có gì chướng ngại.
Nếu thấy thời gian thích hợp và không có gì trở ngại,
thì xin các vị Tôn Đức chấp thuận cho các giới tử ấy được tiếp nhận giới Thức Xoa Ma Na.
Đây là lời tác bạch.

Thầy Yết Ma:
Bạch như thế, thì phép tác bạch có rõ ràng và đầy đủ hay không?

Đại chúng đáp:
Rõ ràng và đầy đủ.

Thầy Yết Ma:
Xin các vị tôn đức khất sĩ nam và nữ lắng nghe. Các vị Sa Di Ni với pháp danh sau đây:

(Thầy Yết Ma đọc lên danh sách của các giới tử)

Đang cầu xin được thọ giới Thức Xoa Ma Na và đã thỉnh được Tôn Đức trước ______ sau _____ làm Thân Giáo Sư.
Các vị giới tử nói trên đã trình bày là họ thanh tịnh, không có gì chướng ngại.
Nếu thấy thời gian thích hợp và không có gì trở ngại,
thì xin các vị Tôn Đức chấp thuận cho các giới tử ấy được tiếp nhận giới Thức Xoa Ma Na.

Vị nào trong đại chúng chấp thuận thì xin giữ im lặng, vị nào không chấp thuận thì nên nói lên.
(Đại chúng giữ im lặng)
Đây là lần hỏi thứ nhất.

Thầy Yết Ma:
Vị nào trong đại chúng chấp thuận thì xin giữ im lặng, vị nào không chấp thuận thì nên nói lên.
(Đại chúng giữ im lặng)
Đây là lần hỏi thứ hai.

Thầy Yết Ma:
Vị nào trong đại chúng chấp thuận thì xin giữ im lặng, vị nào không chấp thuận thì nên nói lên.
(Đại chúng giữ im lặng)
Đây là lần hỏi thứ ba.

Thầy Yết Ma:
Đại chúng các vị tôn đức khất sĩ nam và nữ đã giữ im lặng qua ba lần hỏi,
chúng tôi biết toàn thể đã chấp nhận.
Tác pháp Yết Ma Truyền Giới Thức Xoa Ma Na như vậy đã thành và các Sa Di Ni đồng sự được phép nhận học giới.
Xin cảm tạ đại chúng.

 

6. Truyền Giới  Thc Xoa Ma Na

Thầy Truyền Giới:
Các vị giới tử trình diện trước Tam Bảo, chắp tay búp sen. Nghe lời xướng và tiếng chuông thì lạy xuống một lạy.

Giới tử mang ơn cha mẹ sinh thành, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương.(C)
Giới tử mang ơn sư trưởng giáo huấn, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương.(C)
Giới tử mang ơn bằng hữu và các bậc thiện tri thức đã tác thành cho, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương.(C)
Giới tử mang ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ và đất đá, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. (CC)

Thầy Truyền Giới:

Các vị Sa Di Ni! Đức Như Lai đã thiết chế ra sáu học pháp (tức là sáu pháp thực tập) mà các vị được tiếp nhận hôm nay.
Các vị hãy lắng nghe từng học pháp một với tâm hồn thanh tịnh và hãy trả lời ‘Dạ thưa có’ mỗi khi thấy mình có khả năng tiếp nhận, học hỏi, và hành trì học pháp đã tuyên đọc.

Các vị giới tử, các vị đã sẵn sàng chưa?

Thầy Truyền Giới:
Đây là học pháp thứ nhất.
Không làm hạnh bất tịnh, nghĩa là không dâm dục. Nếu Thức Xoa Ma Na làm hạnh bất tịnh thì không còn là Thức Xoa Ma Na, không còn được gọi là sư cô, là một Thích nữ, con gái của Bụt. Trong trường hợp chưa làm hạnh bất tịnh mà đã xúc chạm với thân thể một người con trai với tâm ý bất tịnh thì tuy còn là một sư cô nhưng giới Thức Xoa Ma Na đã bị tổn thương, phải xin sám hối và thọ giới trở lại.

Đó là học pháp thứ nhất. Quý vị có cam kết tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không?
Giới tử:
Dạ thưa có.
(Giới tử nghe chuông, lạy xuống một lạy)

Thầy Truyền Giới:
Đây học pháp thứ hai.
Không lấy những gì người ta không cho. Nếu Thức Xoa Ma Na làm hạnh trộm cướp, hoặc tự mình chiếm hữu hoặc nhờ người khác chiếm hữu giúp, hoặc tự mình phá, đốt, hủy hoại một vật sở hữu của kẻ khác thì không còn là Thức Xoa Ma Na, không còn được gọi là sư cô, là một Thích nữ, con gái của Bụt. Trong trường hợp vật được lấy cắp không có giá trị mấy thì tuy còn là một sư cô nhưng giới Thức Xoa Ma Na đã bị tổn thương, phải xin sám hối và thọ giới trở lại.

Đó là học pháp thứ hai. Quý vị có cam kết tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không?
Giới tử:
Dạ thưa có.
(Giới tử nghe chuông, lạy xuống một lạy)

Thầy Truyền Giới:
Đây là học pháp thứ ba.
Không sát sanh. Nếu Thức Xoa Ma Na giết người, tự mình giết, hoặc bảo người khác giết, hoặc xúi giục kẻ khác giết hay tự giết, hoặc cung cấp phương tiện cho người giết như chủ thuyết, ý thức hệ, thuốc độc, thuốc trụy thai, v.v.. thì không còn là Thức Xoa Ma Na, không còn được gọi là sư cô, là một Thích nữ, con gái của Bụt. Trong trường hợp giết hại sinh mạng của các loài khác, thì tuy còn là một sư cô, nhưng giới Thức Xoa Ma Na đã bị tổn thương, phải xin sám hối và thọ giới trở lại.

Đó là học pháp thứ ba. Quý vị có cam kết tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không?
Giới tử:
Dạ thưa có.
(Giới tử nghe chuông, lạy xuống một lạy)

Thầy Truyền Giới:
Đây là học pháp thứ tư.
Không nói dối. Nếu Thức Xoa Ma Na tự mình chưa có chứng đắc mà nói là mình có chứng đắc thì không còn là Thức Xoa Ma Na, không còn được gọi là sư cô, là một Thích nữ, con gái của Bụt. Trong trường hợp cố ý nói sai sự thật, chửi mắng, nói thêu dệt và nói lưỡi hai chiều thì tuy còn là một sư cô, nhưng giới Thức Xoa Ma Na đã bị tổn thương, phải xin sám hối và thọ giới trở lại.

Đó là học pháp thứ tư. Quý vị có cam kết tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không?
Giới tử:
Dạ thưa có.
(Giới tử nghe chuông, lạy xuống một lạy)

Thầy Truyền Giới:
Đây là học pháp thứ năm.
Không ăn phi thời. Nếu Thức Xoa Ma Na không có bệnh hoặc không có lý do chính đáng mà ăn phi thời và ăn riêng ngoài những bữa ăn của đại chúng, hoặc đi ăn mặn, thì tuy còn là một sư cô nhưng giới Thức Xoa Ma Na đã bị tổn thương, phải xin sám hối và thọ giới trở lại.

Đó là học pháp thứ năm. Quý vị có cam kết tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không?
Giới tử:
Dạ thưa có.
(Giới tử nghe chuông, lạy xuống một lạy)

Thầy Truyền Giới:
Đây là học pháp thứ sáu.
Không uống rượu và sử dụng ma túy. Nếu Thức Xoa Ma Na phạm giới này thì tuy còn là một sư cô nhưng giới Thức Xoa Ma Na đã bị tổn thương, phải xin sám hối và thọ giới trở lại.
Đó là học pháp thứ sáu. Quý vị có cam kết tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không?
Giới tử:
Dạ thưa có.
(Giới tử nghe chuông, lạy xuống một lạy)

Thầy Truyền Giới:

Sáu pháp đây, nếu phạm một pháp nào tức là khuyết giới, phải hai năm tác pháp yết ma học lại từ đầu. Nếu chưa đủ hai năm không được thọ Giới Lớn. Thì giờ thấm thoát như  tên bay, quý vị phải chuyên cần tu học, đừng bỏ phí thì giờ và tuổi trẻ. Nghe chuông, xin lạy xuống ba lạy để tỏ lòng tôn kính Tam Bảo.

 

7. Hộ Niệm

Để hộ niệm cho giới thể của các vị Thức Xoa Ma Na mới được dũng liệt và bất hoại, xin các vị tôn đức nhiếp tâm trì niệm hồng danh chư Bụt và chư vị Bồ Tát theo phương pháp trì danh nhất tâm bất loạn. Mỗi danh hiệu ba lần.

Nam mô đức Bổn Sư Bụt Shakyamuni(C)
Nam mô đức Bồ Tát Đại Trí Manjusri (C)
Nam mô đức Bồ Tát Đại Hạnh Samantabhadra (C)
Nam mô đức Bồ Tát Đại Bi Avalokiteśvara (C)
Nam mô đức Bồ Tát Đại Nguyện Ksitigarbha. (CC)

 

8. Hồi Hướng

Truyền trì giới thâm diệu
Tạo công đức vô biên
Đệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sinh mọi miền. (C)

Pháp môn xin nguyện học
Ân nghĩa xin nguyện đền
Phiền não xin nguyện đoạn
Quả Bụt xin chứng nên. (CCC)