Truyền giới Thức xoa ma na (Bản tân tu 09. 2021)

Nghi thức Truyền Giới Thức Xoa Ma Na

The Śikṣamāṇā Precepts Transmission Ceremony

  1. Dâng hương và lạy Bụt
  2. (Incense offering and Touching of the Earth)
  3. (Trì tụng) (Chanting)
  4. (Tác Pháp Yết Ma) (Sanghakarman Procedure)

 Thầy Yết Ma – Sanghakarman Master:

– Đại chúng đã tập họp đầy đủ chưa?

– Has the whole community assembled?

Thầy Thủ Chúng – Sanghakarman Convener:

– Thưa, đại chúng đã tập họp đầy đủ.

– The whole community has

Thầy Yết Ma – Sanghakarman Master:

– Có sự hòa hợp không?

– Is there harmony in the community?

Thầy Thủ Chúng – Sanghakarman Convener:

– Thưa, có sự hòa hợp.

– Yes, there is

Thầy Yết Ma – Sanghakarman Master:

– Đại chúng tập họp hôm nay để làm gì?

– What is the reason for the community assembling today?

Thầy Thủ Chúng – Sanghakarman Convener:

– Thưa, đại chúng tập họp hôm nay để thực hiện yết ma truyền Giới Thức Xoa Ma

– The community has assembled to realise the Sanghakarman for Transmitting the Śikṣamāṇā

Thầy Yết Ma – Sanghakarman Master:

– Xin các vị tôn đức khất sĩ nữ lắng Các vị sa di nữ với pháp danh sau đây:

– Venerable bhikshunis, please The sramanerikas with the following Dharma names:

(Thầy Yết Ma đọc lên danh sách của các giới tử)

(The Sanghakarman Master reads the list of the ordinees’ names)

 đang cầu xin được thọ Giới Thức Xoa Ma Na và đã thỉnh được Tôn đức trước … sau … làm Thân giáo sư. Các vị giới tử nói trên đã trình bày là họ thanh tịnh, không có gì chướng ngại. Nếu thấy thời gian thích hợp và không có gì trở ngại thì xin các vị tôn đức chấp thuận cho các giới tử ấy được tiếp nhận Giới Thức Xoa Ma Na. Đây là lời tác bạch.

are requesting to receive the Śikṣamāṇā Precepts. The Venerable Master whose first name is … and whose second name is … has already accepted their invitation to be the Transmission Master. The ordinees whose names have been read have shown that they are practising the way of the precepts and that there is no impediment to their receiving the ordination. Venerable bhikshunis, if you see that this is the right time and there is nothing to obstruct the ordination, please allow these ordinees to receive the Śikṣamāṇā This is the proposal.

Thầy Yết Ma:

– Bạch như thế, thì phép tác bạch có rõ ràng và đầy đủ hay không?

Đại chúng đáp:

– Rõ ràng và đầy đủ.

Sanghakarman Master:

– Is the proposal clear and complete?

The Sangha replies:

– Clear and Complete

Thầy Yết Ma – Sanghakarman Master:

Xin các vị tôn đức khất sĩ nữ lắng nghe. Các vị sa di nữ với pháp danh đã được đọc đang cầu xin được thọ Giới Thức Xoa Ma Na và đã thỉnh được Tôn đức trước … sau … làm Thân giáo sư. Các vị giới tử nói trên đã trình bày là họ thanh tịnh, không có gì chướng ngại. Nếu thấy thời gian thích hợp và không có gì trở ngại, thì xin các vị tôn đức chấp thuận cho các giới tử ấy được tiếp nhận Giới Thức Xoa Ma

Vị nào trong đại chúng chấp thuận thì xin giữ im lặng, vị nào không chấp thuận thì nên nói lên.

Venerable bhikshunis, please listen. The sramanerikas with the Dharma names read are requesting to receive the Śikṣamāṇā Precepts. The Venerable Master whose first name is … and whose second name is … has already accepted their invitation to be the Transmission Master. The ordinees whose names have been read have shown that they are practising the way of the precepts and that there is no impediment to their receiving the

Venerable bhikshunis, if you see that this is the right time and there is nothing to obstruct the ordination, please allow these ordinees to receive the Śikṣamāṇā Precepts.

Those of you who agree with the proposal should remain silent. Anyone who does not agree should speak out.

– Đây là lần hỏi thứ nhất.

– This is the first time of

(Đại chúng giữ im lặng) (The Sangha remains silent)

– Vị nào trong đại chúng chấp thuận thì xin giữ im lặng, vị nào không chấp thuận thì nên nói lên.

– Those of you who agree with the proposal should remain silent. Anyone who does not agree should speak

– Đây là lần hỏi thứ hai

– This is the second time of asking

(Đại chúng giữ im lặng) (The Sangha remains silent)

– Vị nào trong đại chúng chấp thuận thì xin giữ im lặng, vị nào không chấp thuận thì nên nói lên.

– Those of you who agree with the proposal should remain silent. Anyone who does not agree should speak

– Đây là lần hỏi thứ ba

– This is the third time of asking

(Đại chúng giữ im lặng) (The Sangha remains silent)

Đại chúng các vị tôn đức khất sĩ nữ đã giữ im lặng qua ba lần hỏi, chúng tôi biết toàn thể đã chấp nhận. Tác Pháp Yết Ma Truyền Giới Thức Xoa Ma Na như vậy đã thành và các sa di nữ đồng sự được phép nhận học giới. Xin cảm tạ đại chúng.

The venerable bhikshunis have remained silent for three times of asking and thus we know that they agree to the ordination and the Sanghakarman for Transmitting the Śikṣamāṇā Precepts has been realised. Thank you. (C)

5. (Truyền giới) (Precepts transmission)

Thầy Truyền giới – Transmission Master:

Các vị giới tử trình diện trước Tam bảo, chắp tay búp sen. Nghe lời xướng và tiếng chuông thì lạy xuống một lạy.

Ordinees, please come forward with joined palms in front of the Three On hearing the sound of the bell, after the recitation of each line, please touch the Earth one time.

– In gratitude to our father and mother, who have brought us to life, we bow deeply before the Three Jewels in the ten directions.

Giới tử mang ơn cha mẹ sinh thành, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. (C)

– In gratitude to our teachers, who have shown us how to understand and to love, we bow deeply before the Three Jewels in the ten

Giới tử mang ơn sư trưởng giáo huấn, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. (C)

– In gratitude to our friends, who give us guidance and support on the path, we bow deeply before the Three Jewels in the ten

Giới tử mang ơn bằng hữu và các bậc thiện tri thức đã tác thành cho, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. (C)

– In gratitude to all beings in the animal, plant, and mineral worlds, we bow deeply before the Three Jewels in the ten

Giới tử mang ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ và đất đá, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. (CC)

Các vị sa di nữ! Đức Như Lai đã thiết chế ra bốn giới Căn bản và sáu Học pháp (tức là sáu pháp thực tập) mà các vị được tiếp nhận hôm Các vị hãy lắng nghe từng giới và từng học pháp một với tâm hồn thanh tịnh và hãy trả lời “Dạ thưa có” mỗi khi thấy mình có khả năng tiếp nhận, học hỏi, và hành trì giới và học pháp được tuyên đọc.

Novices, the Tathagata established Four Root Precepts and Six Trainings as part of the practice for a nun which you will receive today. Please, listen to each of these precepts and trainings with a clear and concentrated mind and answer: “Yes, I do,” every time you see you have the capacity to receive, study and practise the precept or training read.

Các giới tử, các vị đã sẵn sàng chưa?

Ordinees, are you ready?

(Các giới tử im lặng, theo dõi hơi thở và trả lời trong lòng rằng: dạ thưa rồi.)

(The ordinees remain silent, practise mindful breathing and answer in their minds: yes, I am.)

Thầy Truyền Giới – Transmission Master:

– Đây là giới Căn bản và Học pháp thứ nhất:

Vị thức xoa ma na nào làm việc dâm dục, dù với người nam hay người nữ, dù có hay không có sự đồng ý của người này, vị ấy phạm vào giới thứ nhất của bốn giới Căn bản, không còn xứng đáng là một thức xoa ma na, là một sư cô, con gái của Bụt. Trong trường hợp chưa làm việc dâm dục mà cố tình đụng chạm vào thân thể của một người nam hay người nữ với tâm ô nhiễm và biết người kia cũng có tâm ấy, vị thức xoa ma na ấy phạm vào học pháp thứ nhất của sáu Học pháp, tuy còn là một sư cô nhưng giới Thức Xoa Ma Na đã bị tổn thương, vị ấy phải xin sám hối và thọ giới trở lại.

– Here is the first Root Precept and Training:

A śikṣamāṇā who has sexual intercourse with another person, whether male or female, and whether that person has given consent or not, breaks the first of the Four Root Precepts, is no longer a śikṣamāṇā and cannot continue as a nun, a daughter of the Buddha. If she has not had sexual intercourse, but motivated by sexual desire and knowing that the other person is also motivated by sexual desire, she intentionally touches the body of that person, she breaks the first of the Six Trainings. She has to confess and there has to be a Sanghakarman Procedure for her to receive the Śikṣamāṇā ordination again.

Đó là giới Căn bản và Học pháp thứ nhất. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không?

Giới tử: Dạ thưa có.

Transmission Master: That is the first Root Precept and Do you make the vow to receive, study, and practise them?

Ordinees: Yes, I do.

(Giới tử nghe chuông, lạy xuống một lạy) (Bell and the ordinees touch the Earth)

Thầy Truyền Giới – Transmission Master:

– Đây là giới Căn bản và Học pháp thứ hai:

Vị thức xoa ma na nào xâm phạm vào tài sản của công hay của tư, một sự xâm phạm có thể đưa vị này ra tòa để xét xử, vị ấy phạm vào giới thứ hai của bốn giới Căn bản, không còn xứng đáng là một thức xoa ma na, là một sư cô, con gái của Bụt. Trong trường hợp vị thức xoa ma na chiếm hữu tài vật của người khác, một sự chiếm hữu chưa đủ để đưa vị này ra tòa xét xử, hoặc bảo người chiếm hữu hoặc thấy người chiếm hữu mà không tìm cách can ngăn, vị thức xoa ma na ấy phạm vào Học pháp thứ hai của sáu Học pháp, tuy còn là một sư cô nhưng giới Thức Xoa Ma Na đã bị tổn thương, vị ấy phải xin sám hối và thọ giới trở lại.

Here is the second Root Precept and Training:

A śikṣamāṇā who steals or violates the property of another, whether that property is privately or publically owned, and if the value of the property is significant enough that she could be taken to court, breaks the second of the Four Root Precepts, is no longer a śikṣamāṇā and cannot continue as a nun, a daughter of the Buddha. If she steals money or belongings of another person when the value of the object is not enough for her to be taken to court, tells someone else to steal them, or sees someone stealing them without finding ways to prevent it, she breaks the second of the Six Trainings. She has to confess and there has to be a Sanghakarman Procedure for her to receive the Śikṣamāṇā ordination again.

Đó là giới Căn bản và Học pháp thứ Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không?

Giới tử: Dạ thưa có.

Transmission Master: That is the second Root Precept and Do you make the vow to receive, study, and practise it?

Ordinees: Yes, I do.

(Giới tử nghe chuông, lạy xuống một lạy) (Bell and the ordinees touch the Earth)

Thầy Truyền Giới – Transmission Master:

– Đây là giới Căn bản và Học pháp thứ ba:

Vị thức xoa ma na nào xâm phạm đến mạng sống của người, bằng hành động, lời nói hay ý định của mình, vị ấy phạm vào giới thứ ba của bốn giới Căn bản, không còn xứng đáng là một thức xoa ma na, là một sư cô, con gái của Bụt. Trong trường hợp vị thức xoa ma na không học hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của các loài động vật, tự mình giết hại, hoặc tán thành sự giết hại, hoặc để cho kẻ khác giết hại mà không tìm cách can ngăn, vị thức xoa ma na ấy phạm vào Học pháp thứ ba của sáu Học pháp, tuy còn là một sư cô nhưng giới Thức Xoa Ma Na đã bị tổn thương, vị ấy phải xin sám hối và thọ giới trở lại.

 Here is the third Root Precept and Training:

A śikṣamāṇā who takes the life of another person by deed, word, or intention, breaks the third of the Four Root Precepts, is no longer a śikṣamāṇā and cannot continue as a nun, a daughter of the Buddha. If she fails to cultivate compassion and to learn ways to protect the lives of animals, kills an animal herself, gives consent for an animal to be killed, or does not prevent someone else from killing an animal, she breaks the third of the Six Trainings. She has to confess and there has to be a Sanghakarman Procedure for her to receive the Śikṣamāṇā ordination again.

Đó là giới Căn bản và Học pháp thứ Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không?

Giới tử: Dạ thưa có.

Transmission Master: That is the third Root Precept and Training. Do you make the vow to receive, study, and practise it?

Ordinees: Yes, I do.

(Giới tử nghe chuông, lạy xuống một lạy) (Bell and the ordinees touch the Earth)

 Thầy Truyền Giới – Transmission Master:

– Đây là giới Căn bản và Học pháp thứ tư:

Vị thức xoa ma na nào không có chứng đắc mà tuyên bố rằng mình có chứng đắc, vị ấy phạm vào giới thứ tư của bốn giới Căn bản, không còn xứng đáng là một thức xoa ma na, là một sư cô, con gái của Bụt. Trong trường hợp nói sai sự thật, nói thêm bớt, hoặc nói những lời có tác dụng gây chia rẽ và căm thù, vị thức xoa ma na ấy phạm vào Học pháp thứ tư của sáu Học pháp, tuy còn là một sư cô nhưng giới Thức Xoa Ma Na đã bị tổn thương, vị ấy phải xin sám hối và thọ giới trở lại.

Here is the fourth Root Precept and Training:

A śikṣamāṇā who claims that she has attained realizations on the spiritual path, which she has not in fact realized, breaks the fourth of the Four Root Precepts, is no longer a śikṣamāṇā and cannot continue as a nun, a daughter of the Buddha. If she says what is not true, exaggerates or speaks to cause division, she breaks the fourth of the Six Trainings. She has to confess and there has to be a Sanghakarman Procedure for her to receive the Śikṣamāṇā ordination again.

Đó là giới Căn bản và Học pháp thứ tư. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không?

Giới tử: Dạ thưa có.

Transmission Master: That is the fourth Root Precept and Do you make the vow to receive, study, and practise it?

Ordinees: Yes, I do.

(Giới tử nghe chuông, lạy xuống một lạy) (Bell and the ordinees touch the Earth)

 Thầy Truyền Giới – Transmission Master:

– Đây là Học pháp thứ năm:

Vị thức xoa ma na nào không ăn cùng đại chúng hoặc ăn riêng trong phòng, trừ khi có bệnh hoặc vì công việc do tăng sai, hoặc đi ăn mặn, vị thức xoa ma na ấy phạm vào Học pháp thứ năm của sáu Học pháp, tuy còn là một sư cô nhưng giới Thức Xoa Ma Na đã bị tổn thương, vị ấy phải xin sám hối và thọ giới trở lại.

Here is the fifth Training:

A śikṣamāṇā who eats apart from the Sangha or eats in her room, except when she is sick or is unable to eat with the Sangha due to Sangha service, or eats a non-vegetarian meal, breaks the fifth of the Six Trainings. She has to confess and there has to be a Sanghakarman Procedure for her to receive the Śikṣamāṇā ordination again.

Đó là Học pháp thứ năm. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì học pháp ấy hay không?

Giới tử: Dạ thưa có.

Transmission Master: That is the fifth Do you make the vow to receive, study, and practise it?

Ordinees: Yes, I do.

(Giới tử nghe chuông, lạy xuống một lạy) (Bell and the ordinees touch the Earth)

 Thầy Truyền Giới – Transmission Master:

– Đây là Học pháp thứ sáu:

Vị thức xoa ma na nào cất giữ hay tiêu thụ các chất ma túy có tác dụng độc hại đến thân tâm như bồ đà (marijuana), cocaine, bạch phiến, v.v…, hoặc thuốc hút, rượu, bia, hay bất cứ sản phẩm nào có tác dụng gây ra sự say sưa, nghiện ngập, trừ trường hợp có bệnh và có phép của tăng thân, vị thức xoa ma na ấy phạm vào Học pháp thứ sáu của sáu Học pháp, tuy còn là một sư cô nhưng giới Thức Xoa Ma Na đã bị tổn thương, vị ấy phải xin sám hối và thọ giới trở lại.

Here is the sixth Training:

A śikṣamāṇā who keeps in her possession or use tobacco or any kind of illegal drug which is considered to be a mind-altering substance, such as marijuana, cocaine and so on, or drinks beer, wine, or liquor of any kind, or takes any other substance that causes intoxication or dependence, except for medicinal use with the permission of the bhikshuni Sangha, breaks the sixth of the Six Trainings. She has to confess and there has to be a Sanghakarman Procedure for her to receive the Śikṣamāṇā ordination again.

Đó là Học pháp thứ sáu. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì học pháp ấy hay không?

Giới tử: Dạ thưa có.

Transmission Master: That is the sixth Do you make the vow to receive, study, and practise it?

Ordinees: Yes, I do.

(Giới tử nghe chuông, lạy xuống một lạy) (Bell and the ordinees touch the Earth)

Thầy Truyền Giới – Transmission Master:

Quý vị thức xoa ma na mới, vi phạm bốn giới Căn bản chứng tỏ sự thất bại của một vị thức xoa ma na. Vị thức xoa ma na nào phạm một trong bốn giới ấy thì không còn là một sư cô, là một Thích nữ, con gái của Bụt và không còn được ở chung với Tăng đoàn nữ xuất gia. Vị nào phạm một trong sáu Học pháp, tuy còn là một sư cô, vị ấy phải xin sám hối, phải được tác pháp yết ma để thọ giới lại và học lại từ đầu.

Quý vị đã chính thức tiếp nhận bốn giới Căn bản và sáu Học pháp, đại diện cho giới Thức Xoa Ma Na. Quý vị đã chính thức trở thành các thức xoa ma na trước mặt Tam Bảo. Quý vị là những người có nhiều may mắn, đã từng gieo hạt giống tốt trong quá khứ. Thì giờ thấm thoát như tên bay, quý vị phải chuyên cần tu học, đừng bỏ phí thì giờ và tuổi trẻ. Nghe chuông, xin lạy xuống ba lạy để tỏ lòng tôn kính Tam Bảo.

Newly ordained śikṣamāṇā, when a śikṣamāṇā transgresses any one of the Four Root Precepts, she has failed in her career as a śikṣamāṇā and can no longer remain in the monastic sangha. If she transgresses any one of the Six Trainings, although she is still allowed to continue to be a nun, she must express her regret, begin anew. There has to be a Sanghakarman Procedure for her to receive the Śikṣamāṇā Precepts again and complete a period of training before receiving the Bhikshuni Precepts.

You have formally received the Four Root Precepts and the Six Trainings, representing the Śikṣamāṇā Precepts. You have formally become śikṣamāṇā in the presence of the Three Jewels. You are very fortunate and have sown wholesome seeds in the past. Time passes by very quickly. You should learn and practise diligiently and not waste your time and your youth. When you hear the sound of the bell, please touch the Earth three times in order to show your gratitude and respect to the Three Jewels. (Bell) (3 times)

6. (Hồi Hướng) (Closing Verse)

Truyền trì giới thâm diệu

Tạo công đức vô biên

Đệ tử xin hồi hướng

Cho chúng sinh mọi miền. (C)

Pháp môn xin nguyện học

Ân nghĩa xin nguyện đền

Phiền não xin nguyện đoạn

Quả Bụt xin chứng nên. (CCC)