Chương trình dự kiến

 

Chùa Pháp Vân – Xóm Thượng, Thứ Sáu – 23/05/2014

8:00

Tập họp tại Thiền đường Chuyển Hóa

8:30

Rước Giới Bản – Ba La Đề Mộc Xoa từ Thiền đường Chuyển Hóa đến thiền đường Nước Tĩnh

9:00-10:00

Lễ Khai Đàn

10:15

Nghỉ ngơi

11:00

Truyền 5 giới

13:00

Ăn trưa

Nghỉ trưa

15:00

Truyền giới Tiếp Hiện

18:00

Trở về lại Xóm của mình

18:30

Ăn tối

 

 

Chùa Pháp Vân – Xóm Thượng, Thứ Bảy – 24/05/2014

8:30

Tập họp tại Thiền Đường Nước Tĩnh

9:00 – 12:00

Truyền giới Nam Khất Sĩ

12:30

Ăn trưa

Nghỉ trưa

14:30

Tập họp tại Thiền Đường Nước Tĩnh

15:00 – 17:30

Truyền giới Nữ Khất Sĩ

18:00

Trở về lại Xóm của mình

18:30

Ăn tối

8:30

Tập họp tại Thiền Đường Nước Tĩnh

 

 

Chùa Cam Lộ – Xóm Hạ, Chủ Nhật – 25/05/2014

8:30

Tập họp tại Thiền đường Hội Ngàn Sao

9:00

Lễ Khai Mạc Truyền Đăng và Lễ Truyền Đăng cho 6 vị

11:30

Thiền Hành

12:30

Ăn trưa

Nghỉ trưa

14:30

Tập họp tại Thiền đường Hội Ngàn Sao

15:00

Giáo thọ mới chia sẻ chung

18:00

Trở về lại xóm của mình

18:30

Ăn tối

8:30

Tập họp tại Thiền đường Hội Ngàn Sao

9:00

Lễ Khai Mạc Truyền Đăng và Lễ Truyền Đăng cho 6 vị

 

 

Chùa Từ Nghiêm – Xóm Mới, Thứ Hai – 26/05/2014

8:30

Tập họp tại Thiền đường Trăng Rằm

9:00

Lễ Truyền Đăng

11:30

Thiền Hành

12:30

Ăn trưa

Nghỉ trưa

14:30

Tập họp tại Thiền đường Trăng Rằm

15:00

Giáo thọ mới chia sẻ chung

18: 00

Trở về lại xóm của mình

18:30

Ăn tối

8:30

Tập họp tại Thiền đường Trăng Rằm

9:00

Lễ Truyền Đăng

 

 

Chùa Từ Nghiêm – Xóm Mới, Thứ Ba – 27/05/2014

8:30

Tập họp tại Thiền đường Trăng Rằm

9:00

Lễ Truyền Đăng

11:30

Thiền Hành

12:30

Ăn trưa

Nghỉ trưa

14:30

Tập họp tại Thiền đường Trăng Rằm

15:00

Giáo thọ mới chia sẻ chung

18:00

Trở về lại xóm của mình

18:30

Ăn tối

8:30

Tập họp tại Thiền đường Trăng Rằm

 

 

Chùa Pháp Vân – Xóm Thượng, Thứ Tư – 28/05/2014

8:30

Tập họp tại Thiền đường Nước Tĩnh

9:00

Tiếp tục lễ truyền đăng và bế mạc đại giới đàn

12:30

Ăn trưa

14:30

Tập họp tại Thiền Đường Nước Tĩnh

15:00

Giáo thọ mới chia sẻ chung

18:00

Trở về lại xóm của mình

18:30

Ăn tối

9:00

Tiếp tục lễ truyền đăng và bế mạc đại giới đàn

12:30

Ăn trưa