Truyền thống sinh động thiền tập

Đây là khóa học về tiến trình sinh động và phương cách hành trì của Thiền tập Phật giáo từ hồi Bụt còn tại thế, qua thời đạo Bụt Bộ Phái, cho đến ngày nay. Toàn bộ khóa chia làm ba phần, trình bày ba giai đoạn nói trên của Truyền thống sinh động thiền tập trong Đạo Bụt

Thiền tập thời nguyên thỉ

Truyền thống sinh động của thiền tập – TẬP 1 – Những bài giảng các kinh điển chính yếu và chưa chế biến của thời Bụt còn tại thế. Thêm vào đó là những sử liệu minh chứng đạo Bụt ở nước ta hồi đó là được truyền trực tiếp từ Ấn Độ sang chứ không phải từ Trung Quốc như nhiều sách sử ghi lại.
Những kinh điển căn bản
Gốc rễ kinh điển của Bụt
Từng bước thiền tập
Thiền tập trong Đạo Bụt
Thực tập Kinh Quán niệm hơi thở
Phân phái sau ngày Bụt nhập diệt
Ba trung tâm Phật giáo đời Hán
Khởi nguyên thiền tập Trung Hoa
Khởi nguyên thiền tập Việt Nam
Những hơi thở có công năng chữa trị

Đại thụ trong vườn thiền Việt Nam

Truyền thống sinh động của thiền tập – TẬP 2 – Trình bày những Thiền phái lớn ở Việt Nam kể từ thế kỷ thứ Ba trở về sau. Nội dung gồm các phương pháp hành trì, những giáo pháp của chư tổ, cùng cách du nhập và phát triển của từng Thiền phái tại Việt Nam thời đó.
Thiền phái Khương Tăng Hội
Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi
Thiền phái Vô Ngôn Thông
Thiền phái Thảo Đường
Thiền phái Trúc Lâm
Tổng lược
Thiền Giáo không hai