Tụng kinh, hồi hướng

Sau giờ quá đường, đại chúng cùng niệm danh hiệu các vị Bồ Tát để gửi năng lượng bình an và trị liệu đến cho tất cả mọi người. Nguyện cho mọi người, mọi loài được sống an lành và hạnh phúc.