Nghiệp chướng tà dục

Tải về.mp3>>

Khải Bạch
Bạch đức Thế Tôn, xin đức Thế Tôn và chư vị Bồ tát  mở lòng thương xót và hộ niệm cho chúng con để chúng con có thể có đủ sức chuyển hóa được những trạng huống đen tối của xã hội hiện tại gây nên bởi năng lượng tà dục. Chúng con ý thức rằng nếu chúng con không thực tập chánh niệm vững vàng trong lĩnh vực tiếp thọ xúc thực, thì hạt giống dục tình trong chúng con sẽ bị tưới tẩm hàng ngày và mỗi khi hạt giống ấy được tưới tẩm và năng lượng tà dục phát khởi thì thân và tâm chúng con không còn được an ổn, và chúng con sẽ bị năng lượng ấy thúc đẩy đi tìm sự thỏa mãn tà dục. Tai họa SIDA đang làm tiêu hao hàng triệu sinh mạng mỗi năm, và bất cứ ai trong chúng con nếu không thực tập chánh niệm cũng có thể rơi vào hiểm họa ấy ngay trong chốc lát. Lưỡi hái của thần chết Sida làm rơi rụng hàng trăm ngàn sinh mạng con người trong từng giờ, còn khốc hại hơn những trái bom nguyên tử. Thế giới của chúng con đang bị ngọn lửa của tà dục làm cho bốc cháy, cúi xin đức Thế Tôn và đức Bồ Tát Quan Thế Âm xót thương rải xuống trên hành tinh chúng con những giọt nước thanh lương của tình thương lớn. Chúng con biết chỉ có tình thương và ý thức trách nhiệm mới cứu được cho thế giới chúng con.

Địa Xúc
Chúng con xin kính cẩn lạy xuống ba lạy trước đức Bồ Tát Quan Thế Âm, cầu xin năng lượng từ bi của Ngài chuyển hóa và tiêu trừ nghiệp chướng tà dục trong chúng con (C)