Quy y Tam Bảo

Tải về.mp3>>

Khải Bạch
Bạch đức Thế Tôn, là người hành trì năm giới, con xin học và nắm vững pháp thực tập tam quy, nghĩa là ba phép quay về nương tựa. Quy y tam bảo là một sự thực tập đòi hỏi nhiều học hiểu và quán chiếu, bởi vì con biết cái thấy và cái hiểu về Bụt, Pháp và Tăng của con còn đang yếu kém. Con biết nếu cái thấy và cái hiểu về Bụt, Pháp và Tăng của con càng ngày càng sâu thì sự thực tập quay về nương tựa sẽ đem lại cho con càng ngày càng nhiều vững chãi, bình an và hạnh phúc. Quy y tam bảo không phải chỉ là một tín ngưỡng hoặc một nghi lễ mà là sự thực tập hàng ngày. Con biết mỗi giây phút của đời sống hàng ngày đều có thể là một giây phút thực tập quy y tam bảo. Giờ phút nào mà con đặt được bản thân con dưới sự che chở của tam bảo là giờ phút ấy con cảm thấy được bảo hộ, được vững vàng, thảnh thơi và hạnh phúc. Con biết các vị xuất gia cũng phải thực tập quy y tam bảo trong từng giây phút và trong khi năng lượng của tam bảo có mặt trong con thì sự hành trì năm giới trở thành dễ dàng, không khó khăn gì. Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Người Áo Trắng là sự thực tập ba quy và năm giới có thể đem lại hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Con có niềm tin vững chãi và kinh nghiệm bản thân về lời dạy ấy, con xin nguyện thực tập sâu sắc và giúp những người thân của con thực tập như con. Con biết là có nhiều kinh Bụt dạy cho người tại gia, và con sẽ để thì giờ học những kinh ấy. Và con biết là con cũng có thể tham học những kinh Bụt dạy cho người xuất gia và hiểu được một cách thâm sâu các giáo lý bốn sự thực, con đường của tám sự hành trì chân chính, năm căn, năm lực, bảy yếu tố của giác ngộ, sáu phép ba la mật và con đường trung đạo nhân duyên. Bụt đã dạy người tại gia cũng có thể tu tập để giải thoát sinh tử, đạt tới vô sinh, nếu người tại gia biết sắp xếp đời sống hàng ngày để có thời giờ tu tập. Con nguyện trong những buổi pháp đàm, con sẽ cố gắng lắng nghe những kinh nghiệm của người khác và khi lên tiếng chia xẻ, con sẽ không tìm cách phô trương kiến thức của mình, không bị vướng vào các cuộc tranh luận, mà chỉ trình bày kinh nghiệm tu học bản thân của con dưới ánh sáng của những giáo lý mà con đã được học được nghe.

Bạch đức Thế Tôn, là người xuất gia, con nguyện học hỏi và thực tập để trở thành một vị đạo sư đích thực có khả năng độ đời và giúp người. Con biết có nhiều người đã học xong chương trình cao cấp Phật học hoặc tiến sĩ Phật học, nhưng những kiến thức của họ về Phật giáo đã không giúp họ được gì trong sự chuyển hóa phiền não và kiến tạo an lạc. Con nguyện học hỏi những gì có thể áp dụng vào việc tu tập hàng ngày trước, và những gì con học hỏi sau đó cũng sẽ có công năng soi sáng cho sự thực tập hành đạo của con. Con không muốn học để chỉ trở thành một nhà học giả thâm uyên. Con muốn học để chuyển hóa phiền não cho con, và để có kinh nghiệm mà giúp người khác chuyển hóa phiền não của họ. Con biết có như thế thì con mới tiếp nối được sự nghiệp của đức Thế Tôn. Chỉ khi nào con nắm vững được nội minh thì con mới bắt đầu học thêm về tâm lý học, khoa học và lịch sử tư tưởng con người và các nền văn minh trên thế giới, biết rằng học những môn này có thể giúp con trình bày giảng dạy Phật học một cách khế cơ và hữu hiệu hơn trong thế giới ngày nay.

Địa Xúc
Trong quá khứ có khi con đã đi lầm hướng trong bước đường học hỏi. Giờ đây để phát nguyện trở lại đúng con đường mà đức Thế Tôn đã chỉ bày, con xin lạy xuống trước đức Thế Tôn, bậc hiểu thấu thế gian, đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, và Đại Đức A Nan Đà (C)