Lắng nghe và ái ngữ hóa giải nội kết

Tải về.mp3>>

Khải Bạch
Kính lạy đức Thế Tôn, nhờ trở về bản thân để lắng nghe những khổ đau của mình và nhận diện nguồn gốc của chúng nơi lĩnh vực tri giác, con không còn oán trời trách người về những đau khổ của con nữa. Và con có thể lắng nghe khổ đau của người khác để giúp họ nhận diện nguồn gốc của những khổ đau của họ, trong lĩnh vực tri giác của họ. Con sẽ sử dụng phép lắng nghe với tâm từ bi, để có thể hiểu và thương được họ mà không còn trách móc họ. Con biết rằng một khi con đã hiểu được họ thì con có thể chấp nhận được họ và thương được họ. Rồi con cũng có thể sử dụng những phương tiện khéo léo như lời nói ái ngữ để giúp cho họ thấy những khổ đau của họ đã phát sinh từ cách họ nhìn, họ thấy, họ hiểu dựa vào những ý niệm và tri giác của họ. Và khi họ thấy được như thế, họ cũng sẽ không còn trách móc và oán hờn kẻ khác, trái lại họ cũng sẽ thấy được rằng buông bỏ những tri giác sai lầm trong họ thì họ sẽ có hạnh phúc và thảnh thơi. Bạch đức Thế Tôn, con đã thấy nhiều người nhờ sử dụng các pháp lắng nghe và ái ngữ mà hóa giải được nội kết, buông bỏ được hiểu lầm, tái lập được truyền thông và tìm lại được hạnh phúc.

Xin đức Thế Tôn cho phép con lạy xuống ba lạy để phát nguyện rằng từ nay về sau, thay vì trách móc và đổ lỗi cho người khác, con sẽ hết sức thực tập hai phép ái ngữ và lắng nghe để thiết lập lại truyền thông.

Địa Xúc
Nam mô Bụt Câu Na Hàm Mâu Ni (C)
Nam mô Bồ Tát Lắng Nghe Quan Thế Âm (C)
Nam mô Tôn Giả Đại Hiếu Ma ha Mục Kiền Liên (C)