Chuyển hóa năng lượng ái dục

Tải về.mp3>>

Khải Bạch
Bạch đức Thế Tôn, từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, chúng con đã vì vô minh che lấp tâm trí mà không thấy được rằng năng lượng ái dục nếu không được nhận diện và bảo hộ có thể gây ra tàn hại trong thân tâm, trong gia đình và xã hội chúng con. Vì vô minh, vì không biết phép thực tập bảo hộ thân tâm, vì không tạo được môi trường văn hóa và xã hội lành mạnh, chúng con đã phạm giới tà dâm, đã hiếp đáp, đã lạm dụng trẻ em và ngay con cháu của chúng con trong vấn đề tình dục, đã gây đổ vỡ và khổ đau kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng con hôm nay đã giác ngộ lỗi lầm, nguyền xin sám hối, nguyền học hỏi và thực tập những pháp môn mà đức Thế Tôn đã chỉ dạy để nhiếp phục thân tâm, làm cho hoàn cảnh trở nên lành mạnh, đưa năng lượng thân tâm đi về hướng mở mang trí tuệ và từ bi, sử dụng năng lượng ấy để làm việc độ sinh giúp đời. Chúng con biết rằng nếu tâm bồ đề và chí nguyện độ sinh của chúng con lớn mạnh thì hầu hết năng lượng của chúng con sẽ được dồn về hướng ấy, và năng lượng tình dục của chúng con không còn đủ sức mạnh để gây tác hại trong chúng con và trong hoàn cảnh sinh hoạt của chúng con.

Địa Xúc
Con xin thành tâm lạy xuống ba lạy trước đức Thế Tôn và trước các vị thánh tăng qua các triều đại (C)