Truyền giới khất sĩ nữ

1. Chuông Trống Bát Nhã
2. Dâng Hương
3. Tán Dương
4. Lạy Bụt
5. Trì Tụng

6. Thỉnh Cầu Thầy Truyền Giới, Thầy Yết Ma và Thầy Giáo Thọ

(Các giới tử đứng ngoài giới trường. Trong giới trường, Ni Sư Điển Lễ đứng hướng về Chư vị Hòa Thượng Truyền Giới, Chư vị Thượng Tọa Yết Ma, Chư vị Thượng Tọa Giáo Thọ và lạy xuống một lạy, rồi quỳ thưa.)

Ni Sư Điển Lễ: Xin cung thỉnh Chư Tôn Đức, Chư vị Hòa Thượng Truyền Giới, Chư vị Thượng Tọa Yết Ma, Chư Vị Thượng Tọa Giáo Thọ đăng Pháp Tọa.

(Chư vị Hòa Thượng Truyền Giới, Chư vị Thượng Tọa Yết Ma, Chư vị Thượng Tọa Giáo Thọ rời chỗ ngồi đi ra pháp tọa. Chư Tôn Đức Nam ngồi bên trái và Chư Tôn Đức Nữ ngồi bên phải theo hình vòng cung. Khi các vị đi ra, một thầy đi đến bên chuông gia trì thay cho Hòa Thượng Truyền Giới để làm duy na.)

(Ni Sư Điển Lễ tiếp tục quỳ cho đến khi Tam Sư an tọa. Sau khi Tam Sư đã an tọa, các giới tử được một người đứng ở cửa ra dấu để bắt đầu đi vào giới trường. Trong lúc đó Ni Sư Điển Lễ đứng lên, lui một vài bước ra phía sau, xá Tam Sư rồi xoay lưng lại đi về hướng các giới tử để hướng dẫn các giới tử vào giới trường. Sau khi gặp các giới tử, Ni Sư Điển Lễ xá chào các giới tử, rồi xoay lưng lại để dẫn đầu các giới tử đi đến trước chỗ ngồi của Tam Sư. Ni Sư Điển Lễ đứng sang một bên và hướng về Tam Sư.)

Ni Sư Điển Lễ hướng dẫn các giới tử như sau:

–        Các giới tử đứng chắp tay hướng về Chư Tôn Đức.
–        Các giới tử lạy Chư Tôn Đức một lạy rồi quỳ xuống, chắp tay búp sen.
–        Các giới tử, bây giờ đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị thỉnh cầu Chư Tôn Đức đây làm Thầy Truyền Giới, làm Thầy Yết Ma, làm Thầy Giáo Thọ cho quý vị.  Theo nguyên tắc, các vị phải tự nói lên lời thỉnh cầu, nhưng vì các vị chưa quen, nên tôi sẽ hướng dẫn để các vị nói theo.
–         Các giới tử, xin đọc theo đây:

Xin Chư Tôn Đức để tâm nghe chúng con.
Chúng con pháp tự là:  (Các giới tử tự đọc tên mình hay là Ni Sư Điển Lễ đọc danh sách các giới tử)
Xin cung thỉnh Chư Tôn Đức thương xót chúng con  mà nhận lãnh trách nhiệm
làm Hòa Thượng Truyền Giới,  làm Hòa Thượng Truyền Giới Nữ,  làm Thượng Tọa Yết Ma,  làm Thượng Tọa Giáo Thọ  trong Đại Giới Đàn _____
Chúng con mong mỏi được nương tựa  vào sức mạnh tâm linh của Chư Tôn Đức mà được thọ Giới Lớn                                                     
Xin Chư Tôn Đức rủ lòng thương.   

 

Thầy Truyền Giới đại diện cho Tam Sư trả lời:

Chúng tôi vui lòng chấp thuận làm Thầy Truyền Giới, làm Thầy Yết Ma, làm Thầy Giáo Thọ cho quý vị trong Đại Giới Đàn __.
Quý vị có duyên lành được thọ Giới Lớn.
Xin quý vị giữ lòng thanh tịnh và ngày đêm nhiếp tâm trong chánh niệm.

– Các giới tử (đọc theo Ni Sư Điển Lễ): Chúng con xin cảm tạ, và xin vâng lời chỉ giáo để thực hành.                        

(Các giới tử lạy xuống hai lạy nữa. Sau khi các giới tử lạy xong, Chư vị Hòa Thượng Truyền Giới, Chư vị Thượng Tọa Yết Ma, Thượng Tọa Giáo Thọ và Ni Sư Điển Lễ trở về lại chỗ ngồi của mình. Ni Sư Giáo Thọ đứng lên và hướng dẫn các giới tử rời khỏi giới trường. Sau khi đưa các giới tử rời khỏi giới trường, Ni Sư Giáo Thọ trở vào giới trường và thực hiện nghi thức Cầu Giới Khất Sĩ Nữ.)


7. Cầu Giới Khất Sĩ Nữ

(Các giới tử đứng ngoài giới trường, trong giới trường Ni Sư Giáo Thọ sau khi trở về lại giới trường đứng hướng về bàn thờ Bụt lạy xuống một lạy, rồi quỳ thưa.)

Ni Sư Giáo Thọ:
Xin đại chúng các vị khất sĩ nam và khất sĩ nữ lắng nghe.
Các vị Thức Xoa Ma Na giới tử cầu tiếp nhận Giới Lớn với Hòa Thượng Đường Đầu trước ______ sau _______
và Hòa Thượng Truyền Giới Nữ trước ___ sau ____ đã được tôi chỉ dạy xong.
Nếu đại chúng thấy rằng thời gian đã thuận tiện, thì tôi xin phép cho gọi các giới tử vào.

Ni Sư Yết Ma:
Nếu các giới tử đã thanh tịnh thì xin cho vào.

(Ni Sư Giáo Thọ đứng lên, lui một vài bước ra phía sau, xá Bụt rồi xoay lưng lại đi về hướng các giới tử để hướng dẫn các giới tử vào giới trường. Sau khi gặp các giới tử, Ni Sư Giáo Thọ xá các giới tử, rồi xoay lưng lại để dẫn đầu các giới tử đi đến trước bàn thờ Bụt. Ni Sư Giáo Thọ và các giới tử xá Bụt. Các giới tử quỳ xuống.  Ni Sư Giáo Thọ đứng sang một bên và hướng về Ni Sư Yết Ma.)

Ni Sư Giáo Thọ hướng dẫn các giới tử như sau:

Các giới tử quỳ xuống và xin đọc theo đây:

Kính bạch Chư Tôn Đức.                                           
Chúng con Thức Xoa Ma Na pháp tự là:  
(Các giới tử tự đọc tên hay thầy Giáo Thọ đọc danh sách các giới tử)

Cầu mong được tiếp nhận Giới Lớn  với Hòa Thượng Đường Đầu                                               
pháp hiệu trước _________ sau__________.   
và Hòa Thượng Truyền Giới Nữ  pháp hiệu trước______ sau_______.
Cúi mong đại tăng rủ lòng thương xót chấp nhận và đưa chúng con lên địa vị người khất sĩ nữ.
Xin Chư Tôn Đức rủ lòng thương.           

Ni Sư Yết Ma:
Xin đại chúng các vị khất sĩ nam và khất sĩ nữ lắng nghe.
Các vị Thức Xoa Ma Na có mặt trước đại chúng đây đều là giới tử cầu thọ Giới Lớn,
và Thầy Truyền Giới của họ là Hòa Thượng Đường Đầu pháp hiệu trước__________ sau__________
và Hòa Thượng Truyền Giới Nữ pháp hiệu trước___________ sau __________.
Nếu đại chúng thấy thời gian là thích hợp thì xin cho phép tôi với tư cách Thầy Yết Ma vấn nạn các giới tử.

(Đại chúng giữ im lặng trong một vài hơi thở. Sau đó Ni Sư Giáo Thọ đi về lại chỗ ngồi của mình và Ni Sư Yết Ma tiếp tục vấn nạn các giới tử.)


8. Vấn Nạn Giới Tử

(Các giới tử đã để sẵn y và bát trên bàn đã đặt sẵn trước bàn Bụt.)

Ni Sư Yết Ma: Y An Đà Hội, y Uất Đa La Tăng, y Tăng Già Lê, và bình bát đã đặt sẵn trên bàn trước bàn thờ Bụt, những thứ đó có phải là của các sư cô không?
Giới tử: Dạ thưa phải.

Ni Sư Yết Ma:
Các giới tử lắng nghe! Lát nữa, hội đồng các vị tôn đức ở đây sẽ đưa quý vị lên đứng ở một chỗ đứng rất cao.
Đây là thời gian quý vị phải thành tâm nói ra sự thật.
Những điều tôi với tư cách Thầy Yết Ma sắp hỏi quý vị, điều nào có thật thì nói là có thật, điều nào không có thì nói là không có.
Các vị đừng khiếp sợ và đừng bối rối.

Đây là câu hỏi thứ nhất: Sư cô đã từng tiếp nhận giới Khất Sĩ Nữ lần nào chưa?
Giới tử: Dạ thưa chưa.

Ni Sư Yết Ma: Sư cô có phải đã vì chủ tâm lợi dụng hoặc phá hoại mà xuất gia không?
Giới tử: Dạ thưa không.

Ni Sư Yết Ma: Sư cô có từng phạm tội giết cha không?
Giới tử: Dạ thưa không.

Ni Sư Yết Ma: Sư cô có từng phạm tội giết mẹ không?
Giới tử: Dạ thưa không.

Ni Sư Yết Ma: Sư cô có từng phạm tội giết A La Hán không?
Giới tử: Dạ thưa không.

Ni Sư Yết Ma: Sư cô có từng phạm tội gây thương tích một vị Bụt không?
Giới tử: Dạ thưa không.

Ni Sư Yết Ma: Sư cô có phải là súc sinh không?
Giới tử: Dạ thưa không.

Ni Sư Yết Ma: Sư cô có phải là người vừa nam vừa nữ không?
Giới tử: Dạ thưa không.

Ni Sư Yết Ma: Pháp tự của sư cô là gì?

Các giới tử (đọc theo Ni Sư Điển Lễ): Pháp tự của con là __________

Ni Sư Yết Ma: Thầy truyền giới của Sư cô trong đại giới đàn này là ai?

Ni Sư Điển Lễ giúp các giới tử: (giới tử lập lại)
Dạ thưa thầy truyền giới của con trong đại giới đàn này là
Hòa Thượng Đường Đầu pháp hiệu trước _____ sau ______
và Hòa Thượng Truyền Giới Nữ pháp hiệu trước _____ sau _______.

Ni Sư Yết Ma: Sư cô đủ hai mươi tuổi chưa?
Giới tử: Dạ thưa đủ.

Ni Sư Yết Ma: Sư cô học giới có thanh tịnh không?
Giới tử: Dạ thưa có.

Ni Sư Yết Ma: Sư cô có đủ y và bát chưa?
Giới tử: Dạ thưa đủ.

Ni Sư Yết Ma: Sư cô có được phép cha mẹ chưa?
Giới tử: Dạ thưa có.

Ni Sư Yết Ma: Sư cô có mắc nợ ai không?
Giới tử: Dạ thưa không.

Ni Sư Yết Ma: Sư cô có phải là nô tỳ không?
Giới tử: Dạ thưa không.

Ni Sư Yết Ma: Sư cô có phải là quan viên tại chức không?
Giới tử: Dạ thưa không.

Ni Sư Yết Ma: Sư cô có thật là người nữ không?
Giới tử: Dạ thưa thật.

Ni Sư Yết Ma: Sư cô có bệnh truyền nhiễm hay nan y nào không?
Giới tử: Dạ thưa không.

Ni Sư Yết Ma:
Các giới tử, các vị đã vượt qua giai đoạn vấn nạn trước khi được trao truyền Giới Lớn.
Các vị hãy đứng lên, lạy xuống một lạy để tỏ lòng biết ơn Tam Bảo
và sau đó rời khỏi giới trường để Đại Tăng thực hiện tác pháp Yết Ma truyền Giới Lớn.

Ni Sư Điển Lễ:
Xin các vị Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na và cư sĩ rời khỏi giới trường để Đại Tăng thực hiện tác pháp Yết Ma truyền Giới Lớn.


9. Yết Ma Truyền Giới Lớn

Ni Sư Yết Ma:
–         Đại chúng đã tập họp đầy đủ chưa?
Ni Sư Thủ Chúng:
–         Thưa, đại chúng đã tập họp đầy đủ.
Ni Sư Yết Ma:
–         Có sự hòa hợp không ?
Ni Sư Thủ Chúng:
–         Thưa, có sự hòa hợp.
Ni Sư Yết Ma:
–         Những người chưa thọ Giới Lớn đã ra khỏi nơi này chưa ?
Ni Sư Thủ Chúng:
–         Thưa, những người chưa thọ Giới Lớn đã ra khỏi nơi này rồi.
Ni Sư Yết Ma:
–         Đại chúng tập họp hôm nay để làm gì?
Ni Sư Thủ Chúng:
–         Thưa, đại chúng tập họp hôm nay để thực hiện Yết Ma Truyền Giới Lớn.
Ni Sư Yết Ma:
–         Xin các vị tôn đức khất sĩ nam và khất sĩ nữ lắng nghe. Các vị Thức Xoa Ma Na với pháp tự sau đây:
(Ni Sư Yết Ma đọc lên danh sách của các giới tử)
Đang cầu xin được tiếp nhận Giới Lớn với Hòa Thượng Đường Đầu
pháp hiệu trước ________ sau__________ và Hòa Thượng Truyền Giới Nữ trước_______ sau_________,
trong Đại Giới Đàn____________ được tổ chức tại __________

Các vị giới tử nói trên đã trình bày là họ thanh tịnh, không có gì chướng ngại, tuổi đủ hai mươi, sẵn sàng y và bát.
Nếu thấy thời gian thích hợp và không có gì trở ngại, thì xin các vị tôn đức chấp thuận cho các giới tử ấy thọ giới lớn.

Đây là lời tác bạch.
Bạch như thế, thì phép tác bạch có rõ ràng và đầy đủ hay không ?

Đại chúng đáp: Rõ ràng và đầy đủ.

Ni Sư Yết Ma:
–         Xin các vị tôn đức khất sĩ nam và khất sĩ nữ lắng nghe. Các vị Thức Xoa Ma Na với pháp tự sau đây:
(
Ni Sư Yết Ma đọc lên danh sách của các giới tử)
Đang cầu xin được tiếp nhận Giới Lớn với Hòa Thượng Đường Đầu pháp hiệu trước___________ sau___________
và Hòa Thượng Truyền Giới Nữ trước___________ sau___________,
trong Đại Giới Đàn _________________ được tổ chức tại ________.

Các vị giới tử nói trên đã trình bày là họ thanh tịnh, không có gì chướng ngại, tuổi đủ hai mươi, sẵn sàng y và bát.
Nếu thấy thời gian thích hợp và không có gì trở ngại, thì xin các vị tôn đức chấp thuận cho các giới tử ấy thọ giới lớn.
Vị nào trong đại chúng chấp thuận thì xin giữ im lặng, vị nào không chấp thuận thì nên nói lên.

(Đại chúng giữ im lặng)

Đây là lần hỏi thứ nhất.

Ni Sư Yết Ma: Vị nào trong đại chúng chấp thuận thì xin giữ im lặng, vị nào không chấp thuận thì nên nói lên.

(Đại chúng giữ im lặng)

Đây là lần hỏi thứ hai.

Ni Sư Yết Ma: Vị nào trong đại chúng chấp thuận thì xin giữ im lặng, vị nào không chấp thuận thì nên nói lên.

(Đại chúng giữ im lặng)

Đây là lần hỏi thứ ba.

Ni Sư Yết Ma: Đại chúng các vị khất sĩ đã giữ im lặng qua ba lần hỏi,
chúng tôi biết toàn thể đã chấp nhận.
Tác pháp Yết Ma Truyền Giới Lớn như vậy đã thành.
Xin cảm tạ đại chúng.

Xin mời Ni Sư Điển Lễ ra ngoài để đưa các giới tử vào lại giới trường.

(Ni Sư Điển Lễ đứng lên rời khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài và đưa các giới tử vào trình diện trước đại tăng.)

Ni Sư Điển Lễ: Các giới tử đã tập họp đầy đủ. Xin Hội Đồng Truyền Giới từ bi cho các giới tử được tiếp nhận giới lớn.

(Ni Sư Điển Lễ cùng các giới tử lạy xuống một lạy. Sau đó, Ni Sư Điển Lễ đứng lên và về lại chỗ ngồi, các giới tử cũng đứng lên và chuẩn bị để tiếp nhận lễ truyền giới lớn.)

 

10. Truyền Giới Lớn

Thầy Truyền Giới:
-Các vị giới tử trình diện trước Tam Bảo, chắp tay búp sen. Nghe lời xướng và tiếng chuông thì lạy xuống một lạy.

Giới tử mang ơn cha mẹ sinh thành, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương.(C)
Giới tử mang ơn sư trưởng giáo huấn, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương.(C)
Giới tử mang ơn bằng hữu và các bậc thiện tri thức đã tác thành cho, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương.(C)
Giới tử mang ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ và đất đá, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. (CC)

 

Thầy Truyền Giới:
Các giới tử quỳ xuống chắp tay.

Xin đại chúng lắng nghe. Đây là giây phút long trọng mà quý vị giới tử tiếp nhận Tám Giới Rơi Rụng (Parajika), đại diện cho Giới Lớn.
Xin đại chúng nhiếp tâm trong chánh niệm để chứng minh và hộ niệm cho các giới tử trong giờ phút trọng đại này.
Các giới tử hãy lắng nghe từng giới một với tâm hồn thanh tịnh.
Và hãy trả lời ‘Dạ thưa có’ để tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới luật được tuyên đọc.
Các vị giới tử, đức Như Lai đã chế tác Tám Giới Rơi Rụng làm mẫu mực sinh hoạt cho một vị khất sĩ nữ chân chính.
Nếu vị khất sĩ nữ nào phạm vào một trong tám giới này thì không còn là một vị khất sĩ nữ nữa và không còn được tham dự vào đời sống của tăng đoàn.

Thầy Truyền Giới: Đây là Giới Rơi Rụng thứ nhất.

Sư Bà Tuyên Giới:

Vị khất sĩ nữ nào làm việc dâm dục, dù với người nam hay người nữ, dù có hay không có sự đồng ý của người này, vị ấy phạm vào giới thứ nhất của tám giới Rơi Rụng, không còn xứng đáng là một vị nữ khất sĩ, và không còn được tham dự vào sinh hoạt của Tăng đoàn nữ khất sĩ.

Thầy Truyền Giới:

Đó là Giới Rơi Rụng thứ nhất. Quý vị có cam kết tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không ?

Giới tử:
Dạ thưa có.
(Giới tử nghe chuông, lạy xuống một lạy)


Thầy Truyền Giới: Đây là Giới Rơi Rụng thứ hai.

Sư Bà Tuyên Giới:

Vị khất sĩ nữ nào xâm phạm vào tài sản của công hay của tư, một sự xâm phạm có thể đưa vị nữ khất sĩ này ra tòa để xét xử, vị ấy phạm vào giới thứ hai của tám giới Rơi Rụng, không còn xứng đáng là một vị nữ khất sĩ, và không còn được tham dự vào sinh hoạt của Tăng đoàn nữ khất sĩ.

Thầy Truyền Giới:

Đó là Giới Rơi Rụng thứ hai. Quý vị có cam kết tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không ?

Giới tử: Dạ thưa có.
(Giới tử nghe chuông, lạy xuống một lạy)

Thầy Truyền Giới: Đây là Giới Rơi Rụng thứ ba.

Sư Bà Tuyên Giới:

Vị khất sĩ nữ nào xâm phạm đến mạng sống của người, bằng hành động, lời nói hay ý định của mình, vị ấy phạm vào giới thứ ba của tám giới Rơi Rụng, không còn xứng đáng là một vị nữ khất sĩ, và không còn được tham dự vào sinh hoạt của Tăng đoàn nữ khất sĩ.

Thầy Truyền Giới:

Đó là Giới Rơi Rụng thứ ba. Quý vị có cam kết tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không ?

Giới tử:
Dạ thưa có.
(Giới tử nghe chuông, lạy xuống một lạy)

Thầy Truyền Giới: Đây là Giới Rơi Rụng thứ tư.

Sư Bà Tuyên Giới:

Vị khất sĩ nữ nào không có chứng đắc mà tuyên bố rằng mình có chứng đắc, vị ấy phạm vào giới thứ tư của tám giới Rơi Rụng, không còn xứng đáng là một vị nữ khất sĩ, và không còn được tham dự vào sinh hoạt của Tăng đoàn nữ khất sĩ.

Thầy Truyền Giới:

Đó là Giới Rơi Rụng thứ tư. Quý vị có cam kết tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không ?

Giới tử:
Dạ thưa có.
(Giới tử nghe chuông, lạy xuống một lạy)

Thầy Truyền Giới: Đây là Giới Rơi Rụng thứ năm.

Sư Bà Tuyên Giới:

Vị nữ khất sĩ nào có tâm ô nhiễm, biết người nam hay người nữ kia cũng có tâm ấy mà cố tình đụng chạm vào thân thể người đó, vị ấy phạm vào giới thứ năm của tám giới Rơi Rụng, không còn xứng đáng là một vị nữ khất sĩ, và không còn được tham dự vào sinh hoạt của Tăng đoàn nữ khất sĩ.

Thầy Truyền Giới:

Đó là Giới Rơi Rụng thứ năm. Quý vị có cam kết tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không ?

Giới tử:
Dạ thưa có.
(Giới tử nghe chuông, lạy xuống một lạy)

Thầy Truyền Giới: Đây là Giới Rơi Rụng thứ sáu.

Sư Bà Tuyên Giới:

Vị nữ khất sĩ nào có tâm ô nhiễm, biết người nam hay người nữ kia cũng có tâm ấy mà chịu để cho họ nắm tay, nắm áo, cùng đi, cùng đứng, thân tựa vào nhau cùng nói chuyện và hẹn nhau ở chỗ vắng với ý định làm việc dâm dục, vị ấy phạm vào giới thứ sáu của tám giới Rơi Rụng, không còn xứng đáng là một vị nữ khất sĩ, và không còn được tham dự vào sinh hoạt của Tăng đoàn nữ khất sĩ.

Thầy Truyền Giới:

Đó là Giới Rơi Rụng thứ sáu. Quý vị có cam kết tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không ?

Giới tử:

Dạ thưa có.
(Giới tử nghe chuông, lạy xuống một lạy)


Thầy Truyền Giới: Đây là Giới Rơi Rụng thứ bảy.

Sư Bà Tuyên Giới:

Vị nữ khất sĩ nào có chủ ý dâm dục mà dùng những lời nói hay cử chỉ có tác dụng khích động dâm tính với người nam hay một người nữ khác, vị ấy phạm vào giới thứ bảy của tám giới Rơi Rụng, không còn xứng đáng là một vị nữ khất sĩ, và không còn được tham dự vào sinh hoạt của Tăng đoàn nữ khất sĩ.

Thầy Truyền Giới:

Đó là Giới Rơi Rụng thứ bảy. Quý vị có cam kết tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không ?

Giới tử:
Dạ thưa có.
(Giới tử nghe chuông, lạy xuống một lạy)

Thầy Truyền Giới: Đây là Giới Rơi Rụng thứ tám.

Sư Bà Tuyên Giới:

Vị nữ khất sĩ nào có chủ ý dâm dục và nói với người nam hay một người nữ khác rằng mình sẽ hiến tặng sự dâm dục cho người đó, vị ấy phạm vào giới thứ tám của tám giới Rơi Rụng, không còn xứng đáng là một vị nữ khất sĩ, và không còn được tham dự vào sinh hoạt của Tăng đoàn nữ khất sĩ.

Thầy Truyền Giới:

Đó là Giới Rơi Rụng thứ tám. Quý vị có cam kết tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không ?

Giới tử:

Dạ thưa có.
(Giới tử nghe chuông, lạy xuống một lạy)

 

Thầy Truyền Giới:
Quý vị giới tử, quý vị đã chính thức tiếp nhận Tám Giới Rơi Rụng (Ba-La-Di), đại diện cho 348 giới khất sĩ nữ.
Quý vị đã chính thức trở thành các khất sĩ nữ trước mặt Tam Bảo.
Phép truyền giới này được y cứ trên Tác Pháp Yết Ma Bạch Tứ, có Tam sư và Thất chứng đầy đủ.
Quý vị là những người có nhiều may mắn, đã từng gieo hạt giống tốt trong quá khứ.
Quý vị hãy nương tựa vào Tăng đoàn, vào các Thầy Y chỉ và Giáo thọ mà tu học siêng năng, đừng để phí thì giờ và tuổi trẻ để có thể đạt tới trình độ tu chứng mà làm việc độ đời giúp người.
Những giới pháp trong giới bản có điều nào chưa rõ, quý vị hãy hỏi Thầy Y chỉ và Thầy Giáo thọ của quý vị.
Nghe chuông xin lạy xuống ba lạy để tỏ lòng tôn kính Bụt, Pháp và Tăng.

(Các vị khất sĩ nữ mới thọ giới lạy xong, quỳ xuống chắp tay.)

Thầy Truyền Giới:
Các vị khất sĩ nữ mới! Trong giáo đoàn nguyên thủy, vị khất sĩ nữ nương theo bốn điều nương tựa, nay tôi xin truyền cho quý vị bốn điều ấy.

Thứ nhất là nương vào chiếc áo ca sa của mình như chim nương vào cánh.
Thứ nhì là nương trên bình bát để khất thực, để thực tập khiêm cung và để có cơ hội tiếp xúc độ đời.
Thứ ba là nương vào gốc cây, am lá hay tự viện làm chỗ dung thân, luôn luôn không lìa xa tăng thân.
Thứ tư là nương vào các thức cây cỏ và thực phẩm hiền lành, đơn giản để trị bệnh.

Các vị hãy chắp tay xá xuống để tiếp nhận và học hỏi tinh thần truyền thống đó của giáo đoàn khất sĩ nữ. Xin quý vị khất sĩ nữ mới lặp lại theo Thầy:

Chúng con xin vâng theo lời chỉ dạy (giới tử lập lại).

 

Thầy Truyền Giới:
Các vị khất sĩ nữ mới! Các vị đã nhận bốn phép nương tựa, bây giờ đây xin quý vị chắp tay để tiếp nhận bốn phép xử sự của khất sĩ nữ, bốn phép này cũng do đức Như Lai chế tác cho chúng ta hành trì.

Thứ nhất là từ hôm nay cho đến trọn đời, nếu bị người nhục mạ, không nhục mạ trở lại.
Thứ hai là từ hôm nay cho đến trọn đời, nếu bị người giận, không giận trở lại.
Thứ ba là từ hôm nay cho đến trọn đời, nếu bị người đùa diễu, không đùa diễu trở lại.
Thứ tư là từ hôm nay cho đến trọn đời, nếu bị người đánh, không đánh trở lại.

Các vị hãy chắp tay xá xuống để tiếp nhận và học hỏi tinh thần truyền thống đó của giáo đoàn khất sĩ nữ. Xin quý vị khất sĩ nữ mới lặp lại theo Thầy:

Chúng con xin vâng theo lời chỉ dạy (giới tử lập lại).

Quý vị hãy đứng lên và lạy xuống ba lạy để tỏ lòng biết ơn Tam Bảo.

(Sau khi lạy xong, các vị khất sĩ nữ mới quỳ xuống chắp tay. Các sư chị lên lấy y và bát trao cho các sư em.)

 

Thầy Truyền Giới:

Bây giờ quý vị hãy cung kính nâng y lên hai tay để tiếp nhận bài kệ nhận y. Xin đọc theo đây:

Đẹp thay áo giải thoát
Áo ruộng phước nhiệm mầu
Con cúi đầu tiếp nhận
Đời đời nguyện mang theo.
(ba lần)

Quý vị hãy để y xuống, đứng lên và lạy xuống một lạy để tỏ lòng biết ơn Tam Bảo.

(Các vị khất sĩ nữ mới để ba y xuống trước mặt mình về phía tay trái trước khi lạy. Sau khi lạy xong, các vị khất sĩ nữ mới quỳ xuống chắp tay.)

Quý vị hãy nâng bình bát trên hai tay và đọc theo đây:

Bình bát của Như Lai
Dùng làm ứng lượng khí
Xin giữ để nuôi thân
Và nuôi lớn chánh trí.
(ba lần)

Quý vị hãy để bình bát xuống, đứng lên và lạy xuống một lạy để tỏ lòng biết ơn Tam Bảo.

(Các vị khất sĩ nữ mới để bình bát trên các y của mình trước khi lạy.
Sau khi lạy xong, các vị khất sĩ nữ mới quỳ xuống chắp tay.)

Các vị khất sĩ nữ mới, lễ truyền Giới Lớn của quý vị đã xong. Quý vị hãy đứng lên, hướng về Tam Bảo tự tâm xả man y, và đắp lên y của khất sĩ nữ. Sau khi đắp y xong quý vị hãy lạy xuống ba lạy để tỏ lòng biết ơn Tam Bảo.

 

11. Tuyên Đọc  Điệp Hộ Giới

Các vị khất sĩ nữ mới! Xin quý vị lắng tai nghe Thầy tuyên đọc Điệp Hộ Giới.

 

12. Hộ Niệm

Để hộ niệm cho giới thể của các vị khất sĩ nữ mới được dũng liệt và bất hoại, xin các vị tôn đức nhiếp tâm trì niệm hồng danh chư Bụt và chư vị Bồ Tát theo phương pháp trì danh nhất tâm bất loạn. Mỗi danh hiệu ba lần.

Nhất tâm kính lễ đức Bổn Sư Bụt Shakyamuni (C)
Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Trí Manjusri (C)
Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Hạnh Samantabhadra (C)
Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Bi Avalokiteśvara (C)
Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Nguyện Ksitigarbha (CC).

13. Hồi Hướng

14. Chuông Trống Bát Nhã