Truyền giới khất sĩ nam

Nghi thức truyền Giới Lớn

1. Chuông Trống Bát Nhã
2. Dâng Hương
3. Tán Dương
4. Lạy Bụt
5. Trì Tụng

6. Thỉnh Cầu Thầy Truyền Giới, Thầy Yết Ma và Thầy Giáo Thọ

(Các giới tử đứng ở ngoài giới trường. Trong giới trường, Thầy Điển Lễ đứng hướng về Hòa Thượng Truyền Giới, Hòa Thượng Yết Ma, Hòa Thượng Giáo Thọ và lạy xuống một lạy, rồi quỳ thưa.)

Thầy Điển Lễ: Xin cung thỉnh Chư Tôn Đức Hòa Thượng Truyền Giới, Hòa Thượng Yết Ma, Hòa Thượng Giáo Thọ đăng Pháp Tọa.

(Hòa Thượng Truyền Giới, Hòa Thượng Yết Ma, Hòa Thượng Giáo Thọ rời chỗ ngồi đi ra pháp tọa.  Khi các vị đi ra, một thầy đi đến bên chuông gia trì thay cho Hòa Thượng Truyền Giới để làm duy na.)

(Thầy Điển Lễ tiếp tục quỳ cho đến khi Tam Sư an tọa.  Sau khi Tam Sư đã an tọa, các giới tử được một người đứng ở cửa ra dấu để bắt đầu đi vào giới trường.  Trong lúc đó Thầy Điển Lễ đứng lên, lui một vài bước ra phía sau, xá Tam Sư rồi xoay lưng lại đi về hướng các giới tử để hướng dẫn các giới tử vào giới trường.  Sau khi gặp các giới tử, Thầy Điển Lễ xá chào các giới tử, rồi xoay lưng lại để dẫn đầu các giới tử đi đến trước chỗ ngồi của Tam Sư. Thầy Điển Lễ đứng nép sang một bên và hướng về Tam Sư.)

Thầy Điển Lễ hướng dẫn các giới tử như sau:

–        Các giới tử đứng chắp tay hướng về Chư Tôn Đức.
–        Các giới tử lạy Chư Tôn Đức một lạy rồi quỳ xuống, chắp tay búp sen.
–        Các giới tử, bây giờ đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị thỉnh cầu Chư Tôn Đức đây làm Thầy Truyền Giới, làm Thầy Yết Ma, làm Thầy Giáo Thọ cho quý vị.  Theo nguyên tắc, các vị phải tự nói lên lời thỉnh cầu, nhưng vì các vị chưa quen, nên tôi sẽ hướng dẫn để các vị nói theo.

Các giới tử, xin đọc theo đây:

–         Xin Chư Tôn Đức để tâm nghe chúng con. (giới tử lặp lại)
–         Chúng con pháp tự là (giới tử lặp lại)
–        Xin cung thỉnh Chư Tôn Đức thương xót chúng con mà nhận lãnh trách nhiệm làm Hòa Thượng Truyền Giới, làm Hòa Thượng Yết Ma, làm Hòa Thượng Giáo Thọ trong Đại Giới Đàn: ___________                           
–         Chúng con mong mỏi được nương tựa  vào sức mạnh tâm linh của Chư Tôn Đức mà được thọ Giới Lớn.                                                        
–         Xin Chư Tôn Đức rủ lòng thương.           

Thầy Truyền Giới đại diện cho Tam Sư trả lời:

–         Chúng tôi vui lòng chấp thuận làm Thầy Truyền Giới, làm Thầy Yết Ma, làm Thầy Giáo Thọ cho quý vị trong Đại Giới Đàn Lắng Nghe.  Quý vị có duyên lành được thọ Giới Lớn.  Xin quý vị giữ lòng thanh tịnh và ngày đêm nhiếp tâm trong chánh niệm.

Các giới tử đọc theo Thầy Điển Lễ:

–         Chúng con xin cảm tạ, và xin vâng lời chỉ giáo để thực hành. (giới tử lặp lại)

(Các giới tử lạy xuống hai lạy nữa.  Sau khi các giới tử lạy xong, Hòa Thượng Truyền Giới, Hòa Thượng Yết Ma trở về lại chỗ ngồi của mình.  Thầy Điển Lễ hướng dẫn các giới tử rời khỏi giới trường.  Sau khi đưa các giới tử rời khỏi giới trường, Thầy Giáo Thọ đi xuống và hướng về bàn thờ Bụt để thực hiện nghi thức Cầu Giới Khất Sĩ Nam.)


7. Cầu Giới Khất Sĩ Nam

(Các giới tử đứng ở ngoài giới trường, trong giới trường Thầy Giáo Thọ sau khi trở về lại giới trường đứng hướng về bàn thờ Bụt lạy xuống một lạy, rồi quỳ thưa.)

Thầy Giáo Thọ: Xin đại chúng các vị khất sĩ lắng nghe. 
Các Sa di giới tử cầu tiếp nhận Giới Lớn với Hòa Thượng trước ___ sau ___ đã đuợc tôi chỉ dạy xong. 
Nếu đại chúng thấy rằng thời gian đã thuận tiện, thì tôi xin phép cho gọi các giới tử vào.

Thầy Yết Ma: Nếu các giới tử đã thanh tịnh thì cho họ vào.

(Thầy Giáo Thọ đứng lên, lui một vài bước ra phía sau, xá Bụt rồi xoay lưng lại đi về hướng các giới tử để hướng dẫn các giới tử vào giới trường.  Sau khi gặp các giới tử, Thầy Giáo Thọ xá các giới tử, rồi xoay lưng lại để dẫn đầu các giới tử đi đến trước bàn thờ Bụt.  Thầy Giáo Thọ và các giới tử xá Bụt.  Các giới tử quỳ xuống.  Thầy Giáo Thọ đứng nép sang một bên và hướng về Thầy Yết Ma.)

Thầy Giáo Thọ hướng dẫn các giới tử như sau:

Các giới tử quỳ xuống và xin đọc theo đây:

Kính bạch Chư Tôn Đức. Chúng con Sa di pháp tự là_____(giới tử lặp lại)
Cầu mong được tiếp nhận Giới Lớn với Thầy Truyền Giới pháp hiệu: trước ___ sau ____
Cúi mong đại tăng rủ lòng thương xót chấp nhận và đưa chúng con lên địa vị người khất sĩ.
Xin Chư Tôn Đức rủ lòng thương.

Thầy Yết Ma: Xin đại chúng các vị khất sĩ lắng nghe.  Các vị Sa di có mặt trước đại chúng đây đều là giới tử cầu thọ Giới Lớn, và Thầy Truyền Giới của họ là Hòa Thượng pháp hiệu trước ___ sau ___.
Nếu đại chúng thấy thời gian là thích hợp thì xin cho phép tôi với tư cách Yết Ma vấn nạn các giới tử.

(Đại chúng giữ im lặng trong một vài hơi thở.  Sau đó Thầy Giáo Thọ đi về lại chỗ ngồi của mình và Thầy Yết Ma tiếp tục vấn nạn các giới tử.)


8. Vấn Nạn Giới Tử

(Các giới tử đã để sẵn y và bát trên bàn đã đặt sẵn trước bàn Bụt)

Thầy Yết Ma: Y An Đà Hội, y Uất Đa La Tăng, y Tăng Già Lê, và bình bát đã đặt sẵn trên bàn trước bàn thờ Bụt, những thứ đó có phải là của các sư chú không?

Giới tử: Dạ phải.

Thầy Yết Ma: Các giới tử lắng nghe! Lát nữa, hội đồng các vị tôn đức ở đây sẽ đưa quý vị lên đứng ở một chỗ đứng rất cao. Đây là thời gian quý vị phải thành tâm nói ra sự thật. Những điều tôi với tư cách Thầy Yết Ma sắp hỏi quý vị, điều nào có thật thì nói là có thật, điều nào không có thì nói là không có. Các vị đừng khiếp sợ và đừng bối rối.

Đây là câu hỏi thứ nhất: Sư chú có phạm vào một trong bốn tội lớn là: sát sanh, nói dối là đã chứng ngộ, dâm dục và trộm cắp không?

Giới tử: Dạ thưa không.

Thầy Yết Ma: Từ trước tới nay kể cả trước khi xuất gia, sư chú đã từng làm ô nhiễm một vị khất sĩ nữ nào không?

Giới tử: Dạ thưa không.

Thầy Yết Ma: Sư chú có đi tu với tâm niệm lợi dụng hoặc phá hoại không?

Giới tử: Dạ thưa không.

Thầy Yết Ma: Sư chú đã từng gây khó khăn cho đoàn thể tôn giáo nào không, kể cả nội bộ đạo Bụt?

Giới tử: Dạ thưa không.

Thầy Yết Ma: Sư chú có từng phạm tội giết cha không?

Giới tử: Dạ thưa không.

Thầy Yết Ma: Sư chú có từng phạm tội giết mẹ không?

Giới tử: Dạ thưa không.

Thầy Yết Ma: Sư chú có từng phạm tội giết A La Hán không?

Giới tử: Dạ thưa không.

Thầy Yết Ma: Sư chú có từng phá sự hòa hợp của một tăng đoàn nào không?

Giới tử: Dạ thưa không.

Thầy Yết Ma: Sư chú có từng cố ý gây thương tích cho một vị Bụt không?

Giới tử: Dạ thưa không.

Thầy Yết Ma: Sư chú có  phải là người hoàn môn không?

Giới tử: Dạ thưa không.

Thầy Yết Ma: Sư chú có mắc nợ ai không?

Giới tử: Dạ thưa không.

Thầy Yết Ma: Sư chú có bệnh truyền nhiễm hoặc nan y nào không?

Giới tử: Dạ thưa không.

Thầy Yết Ma: Sư chú đủ hai mươi tuổi chưa?

Giới tử: Dạ thưa đủ.

Thầy Yết Ma: Sư chú có đủ y và bát chưa?

Giới tử: Dạ thưa đủ.

Thầy Yết Ma: Sư chú đã có phép của cha mẹ chưa?

Giới tử: Dạ thưa có.

Thầy Yết Ma: Pháp tự của sư chú là gì?

Các giới tử đọc theo Thầy Điển Lễ:

Pháp tự của con là _____________ (giới tử lặp lại)

(Thầy Điển Lễ đọc danh sách các giới tử)

Thầy Yết Ma: Thầy truyền giới của Sư chú trong đại giới đàn này là ai?

Các giới tử đọc theo Thầy Điển Lễ:

Dạ thưa thầy truyền giới của con trong đại giới đàn này là Hòa Thượng pháp hiệu: trước ___ sau ___.

Thầy Yết Ma: Các giới tử, các vị đã vượt qua giai đọan vấn nạn trước khi được trao truyền Giới Lớn.
Các vị hãy đứng lên, lạy xuống một lạy để tỏ lòng biết ơn Tam Bảo và sau đó rời khỏi giới trường để Đại Tăng thực hiện tác pháp Yết Ma truyền Giới Lớn.


Thầy Điển Lễ:
Xin các vị Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na và cư sĩ rời khỏi giới trường để Đại Tăng thực hiện tác pháp Yết Ma truyền Giới Lớn.

 

9. Yết Ma Truyền Giới Lớn

Thầy Yết Ma:
–         Đại chúng đã tập họp đầy đủ chưa?
Thầy Thủ Chúng:
–         Thưa, đại chúng đã tập họp đầy đủ.
Thầy Yết Ma:
–         Có sự hòa hợp không?
Thầy Thủ Chúng:
–         Thưa, có sự hòa hợp.
Thầy Yết Ma:
–         Những người chưa thọ Giới Lớn đã ra khỏi nơi này chưa?
Thầy Thủ Chúng:
–         Thưa, những người chưa thọ Giới Lớn đã ra khỏi nơi này rồi.
Thầy Yết Ma:
–         Đại chúng tập họp hôm nay để làm gì?
Thầy Thủ Chúng:
–         Thưa, đại chúng tập họp hôm nay để thực hiện Yết Ma Truyền Giới Lớn.
Thầy Yết Ma:
–         Xin các vị tôn đức khất sĩ lắng nghe. Các vị sa di với pháp tự sau đây:

(Thầy Yết Ma đọc lên danh sách của các giới tử)

Đang cầu xin được thọ giới lớn và đã thỉnh được Tôn Đức trước___sau ___ làm Hòa Thượng Truyền Giới,
trong Đại Giới Đàn ______được tổ chức tại ________.
Các vị giới tử nói trên đã trình bày là họ thanh tịnh, không có gì chướng ngại, tuổi đủ hai mươi, sẵn sàng y và bát.
Nếu thấy thời gian thích hợp và không có gì trở ngại, thì xin các vị tôn đức chấp thuận cho các giới tử ấy thọ giới lớn. 

Đây là lời tác bạch.
Bạch như thế, thì phép tác bạch có rõ ràng và đầy đủ hay không ?

Đại chúng đáp: Rõ ràng và đầy đủ.

Thầy Yết Ma: Xin các vị tôn đức khất sĩ lắng nghe. Các vị sa di với pháp tự sau đây:

(Thầy Yết Ma đọc lên danh sách của các giới tử)

Đang cầu xin được thọ giới lớn và đã thỉnh được Tôn Đức trước ____ sau ____ làm Hòa Thượng Truyền Giới,
trong Đại Giới Đàn _____ được tổ chức tại _______
Các vị giới tử nói trên đã trình bày là họ thanh tịnh, không có gì chướng ngại, tuổi đủ hai mươi, sẵn sàng y và bát.
Nếu thấy thời gian thích hợp và không có gì trở ngại, thì xin các vị tôn đức chấp thuận cho các giới tử ấy thọ giới lớn.

Vị nào trong đại chúng chấp thuận thì xin giữ im lặng, vị nào không chấp thuận thì nên nói lên.

(Đại chúng giữ im lặng)

Đây là lần hỏi thứ nhất.

Thầy Yết Ma: Vị nào trong đại chúng chấp thuận thì xin giữ im lặng, vị nào không chấp thuận thì nên nói lên.

(Đại chúng giữ im lặng)

Đây là lần hỏi thứ hai.

Thầy Yết Ma: Vị nào trong đại chúng chấp thuận thì xin giữ im lặng, vị nào không chấp thuận thì nên nói lên.

(Đại chúng giữ im lặng)

Đây là lần hỏi thứ ba.

Thầy Yết Ma: Đại chúng các vị khất sĩ đã giữ im lặng qua ba lần hỏi, chúng tôi biết toàn thể đã chấp nhận.
Tác pháp Yết Ma Truyền Giới Lớn như vậy đã thành.
Xin cảm tạ đại chúng.
Xin mời Thầy Điển Lễ ra ngoài để đưa các giới tử vào lại giới trường.

(Thầy Điển Lễ đứng lên rời khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài và đưa các giới tử vào trình diện trước đại tăng.)

Thầy Điển Lễ:
Các giới tử đã tập họp đầy đủ. Xin Hội Đồng Truyền Giới từ bi cho các giới tử được tiếp nhận giới lớn.

(Thầy Điển Lễ cùng các giới tử lạy xuống một lạy. Sau đó, Thầy Điển Lễ đứng lên và về lại chỗ ngồi, các giới tử cũng đứng lên và chuẩn bị để tiếp nhận lễ truyền giới lớn.)

 

10. Truyền Giới Lớn

Thầy Truyền Giới:
Các vị giới tử trình diện trước Tam Bảo, chắp tay búp sen. Nghe lời xướng và tiếng chuông thì lạy xuống một lạy.

Giới tử mang ơn cha mẹ sinh thành, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương.(C)
Giới tử mang ơn sư trưởng giáo huấn, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương.(C)
Giới tử mang ơn bằng hữu và các bậc thiện tri thức đã tác thành cho, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương.(C)
Giới tử mang ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ và đất đá, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. (CC)

Thầy Truyền Giới:
Các giới tử quỳ xuống chắp tay.

Xin đại chúng lắng nghe. Đây là giây phút long trọng mà quý vị giới tử tiếp nhận Bốn Giới Rơi Rụng (Parajika), đại diện cho Giới Lớn. Xin đại chúng nhiếp tâm trong chánh niệm để chứng minh và hộ niệm cho các giới tử trong giờ phút trọng đại này.
Các giới tử hãy lắng nghe từng giới một với tâm hồn thanh tịnh. Và hãy trả lời ‘Dạ thưa có’ để tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới luật được tuyên đọc.
Các giới tử! Đức Như Lai đã chế tác Bốn Giới Rơi Rụng làm mẫu mực sinh hoạt cho một vị khất sĩ nam chân chính. Nếu vị khất sĩ nam nào phạm vào một trong bốn giới này thì không còn là một vị khất sĩ nam nữa và không còn được tham dự vào đời sống của tăng đoàn.

Thầy Truyền Giới: Đây là Giới Rơi Rụng thứ nhất:
Vị nam khất sĩ nào làm việc dâm dục, dù với người nữ hay người nam, dù có hay không có sự đồng ý của người này, vị ấy phạm vào giới thứ nhất của bốn giới Rơi Rụng, không còn xứng đáng là một nam khất sĩ, và không còn được tham dự vào sinh hoạt của Tăng đoàn nam khất sĩ.

Đó là Giới Rơi Rụng thứ nhất.  Quý vị có cam kết tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không?
Giới tử: Dạ thưa có.
(Giới tử nghe chuông, lạy xuống một lạy)

Thầy Truyền Giới: Đây là Giới Rơi Rụng thứ hai:
Vị nam khất sĩ nào xâm phạm vào tài sản của công hay tư, một sự xâm phạm có thể đưa vị nam khất sĩ này ra tòa để xét xử, vị ấy phạm vào Giới thứ hai của Bốn Giới Rơi Rụng, không còn xứng đáng là một nam khất sĩ, và không còn được tham dự vào sinh hoạt của Tăng đoàn nam khất sĩ.

Đó là Giới Rơi Rụng thứ hai.  Quý vị có cam kết tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không?
Giới tử: Dạ thưa có.
(Giới tử nghe chuông, lạy xuống một lạy)

Thầy Truyền Giới: Đây là Giới Rơi Rụng thứ ba:
Vị nam khất sĩ nào xâm phạm đến mạng sống của người, bằng hành động, lời nói hay ý định của mình, vị ấy phạm vào Giới thứ ba của Bốn Giới Rơi Rụng, không còn xứng đáng là một nam khất sĩ, và không còn được tham dự vào sinh hoạt của Tăng đoàn nam khất sĩ.

Đó là Giới Rơi Rụng thứ ba.  Quý vị có cam kết tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không?
Giới tử: Dạ thưa có.
(Giới tử nghe chuông, lạy xuống một lạy)

Thầy Truyền Giới: Đây là Giới Rơi Rụng thứ tư:
Vị nam khất sĩ nào không có chứng đắc mà tuyên bố rằng mình có chứng đắc, vị ấy phạm vào Giới thứ tư của Bốn Giới Rơi Rụng, không còn xứng đáng là một nam khất sĩ, và không còn được tham dự vào sinh hoạt của Tăng đoàn nam khất sĩ.

Đó là Giới Rơi Rụng thứ tư.  Quý vị có cam kết tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không?
Giới tử: Dạ thưa có.
Giới tử nghe chuông, lạy xuống một lạy)

Thầy Truyền Giới: Quý vị giới tử! Quý vị đã chính thức tiếp nhận Bốn Giới Rơi Rụng (Ba-La-Di), đại diện cho 250 Giới Khất Sĩ. Quý vị đã chính thức trở thành các khất sĩ trước mặt Tam Bảo. Phép truyền giới này được y cứ trên Tác Pháp Yết Ma Bạch Tứ, có Tam sư và Thất chứng đầy đủ. Quý vị là những người có nhiều may mắn, đã từng gieo hạt giống tốt trong quá khứ. Quý vị hãy nương tựa vào Tăng đoàn, vào các Thầy Y chỉ và Giáo thọ mà tu học siêng năng, đừng để phí thì giờ và tuổi trẻ để có thể đạt tới trình độ tu chứng mà làm việc độ đời giúp người. Những giới pháp trong giới bản có điều nào chưa rõ, quý vị hãy hỏi Thầy Y chỉ và Thầy Giáo thọ của quý vị. Nghe chuông xin lạy xuống ba lạy để tỏ lòng tôn kính Bụt, Pháp và Tăng.

(Các vị khất sĩ mới thọ giới lạy xong, quỳ xuống chắp tay.)

Thầy Truyền Giới: Các vị khất sĩ mới! Trong giáo đoàn nguyên thủy, vị khất sĩ nam nương theo bốn điều nương tựa, nay tôi xin truyền cho quý vị bốn điều ấy:

Thứ nhất là nương vào chiếc áo ca sa của mình như chim nương vào cánh.
Thứ nhì là nương trên bình bát để khất thực, để thực tập khiêm cung và để có cơ hội tiếp xúc độ đời.
Thứ ba là nương vào gốc cây, am lá hay tự viện làm chỗ dung thân, luôn luôn không lìa xa tăng thân.
Thứ tư là nương vào các thức cây cỏ và thực phẩm hiền lành, đơn giản để trị bệnh.

Các vị hãy chắp tay xá xuống để tiếp nhận và học hỏi tinh thần truyền thống đó của giáo đoàn khất sĩ.
Xin quý vị khất sĩ mới lặp lại theo Thầy:

Chúng con xin vâng theo lời chỉ dạy (giới tử lặp lại).

–         Quý vị hãy đứng lên và lạy xuống ba lạy để tỏ lòng biết ơn Tam Bảo.

(Sau khi lạy xong các vị khất sĩ mới quỳ xuống chắp tay)

Thầy Truyền Giới:
Các vị khất sĩ mới! Các vị đã nhận bốn phép nương tựa, bây giờ đây xin quý vị chắp tay để tiếp nhận bốn phép xử sự của khất sĩ nam, bốn phép này cũng do đức Như Lai chế tác cho chúng ta hành trì:

Thứ nhất là từ hôm nay cho đến trọn đời, nếu bị người nhục mạ, không nhục mạ trở lại.
Thứ hai là từ hôm nay cho đến trọn đời, nếu bị người giận, không giận trở lại.
Thứ ba là từ hôm nay cho đến trọn đời, nếu bị người đùa giễu, không đùa giễu trở lại.
Thứ tư là từ hôm nay cho đến trọn đời, nếu bị người đánh, không đánh trở lại.

Các vị hãy chắp tay xá xuống để tiếp nhận và học hỏi tinh thần truyền thống đó của giáo đoàn khất sĩ. 
Xin quý vị khất sĩ mới lặp lại theo Thầy:

Chúng con xin vâng theo lời chỉ dạy (giới tử lặp lại).

Quý vị hãy đứng lên và lạy xuống ba lạy để tỏ lòng biết ơn Tam Bảo.

(Sau khi lạy xong, các vị khất sĩ mới quỳ xuống chắp tay. Các sư anh lên lấy y và bát trao cho các vị khất sĩ mới.)

Thầy Truyền Giới: Bây giờ quý vị hãy cung kính nâng y lên hai tay để tiếp nhận bài kệ nhận y. Xin đọc theo đây:

Đẹp thay áo giải thoát
Áo ruộng phước nhiệm mầu
Con cúi đầu tiếp nhận
Đời đời nguyện mang theo.
(ba lần)

Quý vị hãy để y xuống, đứng lên và lạy xuống một lạy để tỏ lòng biết ơn Tam Bảo.

(Các vị khất sĩ mới để ba y xuống trước mặt mình về phía tay trái trước khi lạy. Sau khi lạy xong, các vị khất sĩ mới quỳ xuống chắp tay.)

Quý vị hãy nâng bình bát lên và đọc theo đây:

Bình bát của Như Lai
Dùng làm ứng lượng khí
Xin giữ để nuôi thân
Và nuôi lớn chánh trí.
(ba lần)

Quý vị hãy để bình bát xuống, đứng lên và lạy xuống một lạy để tỏ lòng biết ơn Tam Bảo.

(Các vị khất sĩ mới để bình bát trên các y của mình trước khi lạy. Sau khi lạy xong, các vị khất sĩ mới quỳ xuống chắp tay.)

Các vị khất sĩ mới, lễ truyền Giới Lớn của quý vị đã xong. Quý vị hãy đứng lên, hướng về Tam Bảo tự tâm xả man y, và đắp lên y của khất sĩ. Sau khi đắp y xong quý vị hãy lạy xuống ba lạy để tỏ lòng biết ơn Tam Bảo.

 

11. Tuyên Đọc Điệp Hộ Giới

Các vị khất sĩ mới! Xin quý vị lắng tai nghe Thầy tuyên đọc Điệp Hộ Giới.

 

12. Hộ Niệm

Để hộ niệm cho giới thể của các vị khất sĩ mới được dũng liệt và bất hoại, xin các vị tôn đức nhiếp tâm trì niệm hồng danh chư Bụt và chư vị Bồ Tát theo phương pháp trì danh nhất tâm bất loạn. Mỗi danh hiệu ba lần.

Nhất tâm kính lễ đức Bổn Sư Bụt Shakyamuni (C)
Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Trí Manjusri (C)
Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Hạnh Samantabhadra (C)
Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Bi Avalokiteśvara (C)
Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Nguyện Ksitigarbha (CC)

13. Hồi Hướng

14. Chuông Trống Bát Nhã