Tu là Biết Sống

Pháp thoại ngày 28 tháng 07

Khoà tu mùa hè tại Xóm Trung năm 2013