Phần 1 – thiền tập thời đạo Bụt nguyên thỉ

  1. Kinh Tư Lượng
  2. Thiền là gì
  3. Kinh An ban thủ ý – Tứ niệm xứ
  4. Đối tượng quán chiếu về thân
  5. Quán chiếu cảm thọ
  6. Quán chiếu về tâm hành
  7. Quán chiếu lãnh thổ của mình
  8. Quán vô thường và 4 pháp
  9. Bốn hơi thở cuối và Tứ thiền