Truung Quán Luận 25.

Pháp thoại ngày 16 tháng 2 năm 2003, tại chùa Từ Nghiêm, xóm Mới.