Trung Quán Luận 8.

Pháp thoại ngày 20 tháng 1 năm 2002, tại chùa  Từ Nghiêm, xóm Mới.