Trung Quán Luận 5.

Pháp thoại ngày 10 tháng 1 năm 2001, tại chùa Từ Nghiêm, xóm Mới.