Trung Quán Luận 27.

Pháp thoại ngày 23 tháng 2 năm 2003, tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng.