Trung Quán Luận 26.

Pháp thoại ngày 20 tháng 2 năm 2003, tại chùa Cam Lộ, xóm Hạ.