Trung Quán Luận 24.

Pháp thoại 13 tháng 2 năm 2003, tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng.