Trung Quán Luận 23.

Pháp thoại ngày 9 tháng 2 năm 2003, tại chùa Cam Lộ, xóm Hạ.